1. Packlink
 2. Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Eigenaar van de Website

De Eigenaar van de Website packlink.com (hierna, de Website) is Auctane, S.L.U., met CIF B83357863, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Volume 17.909, Folio 138, Sectie 8, Pagina M-309219, Nummer 4, met zetel te Calle Amaltea, 9, 28045 Madrid, en eigenaar van vervoersmaatschappij nr. 11938624-1 (hierna, packlink.com).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de promotieactiviteiten en de informatieverlening via de Website als op de levering van de diensten die op de Website worden aangeboden, en wel zodanig dat ze te allen tijde van toepassing zijn, zowel tijdens het surfen op de Website als op het contracteren van de online aangeboden diensten. Deze laatste activiteiten zijn echter niet alleen onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar ook aan de toepasselijke Algemene contractvoorwaarden, de Bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, en het Privacybeleid van de Website. De toegang tot en het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de Website, en te handelen in volledige overeenstemming met de wet, de goede gewoonten, deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere code of beleidsregel die packlink.com voor de Website heeft opgesteld. Bij de registratie verbindt hij/zij ze zich ertoe het door packlink.com verschafte "Wachtwoord" voor identificatie en toegang tot de diensten, niet aan derden door te geven. De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik van zijn/haar wachtwoord. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe packlink.com onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van verlies of diefstal, of risico op gebruik van het "Wachtwoord" door derden.

De Gebruikers zijn verplicht om de toepasselijke wetten en de rechten van derden te respecteren tijdens het gebruik van de inhouden van de website. De Gebruiker moet de Website op een verantwoordelijke, wettige en correcte manier gebruiken, en mag zich niet aan onderstaande activiteiten bezondigen. Opgelet, deze lijst is niet volledig: • de Diensten gebruiken voor illegale of immorele doeleinden, of doeleinden die strijdig zijn met de goede praktijken; • een deel van de Website verveelvoudigen, kopiëren, distribueren of openbaar toegankelijk maken via eender welke vorm van openbare communicatie, veranderen of wijzigen; • handelingen verrichten die kunnen worden beschouwd als een inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van packlink.com, of een derde; • de Diensten, en in het bijzonder de via de Website verkregen informatie, gebruiken voor reclame-, communicatie, en direct-marketingdoeleinden, of enig ander commercieel doel; voor de verzending van ongevraagde berichten naar een groep personen, ongeacht hun doel; of voor de verkoop of openbaarmaking van die informatie; • een valse identiteit gebruiken of de identiteit van iemand anders aannemen om de Website, de diensten op de Website, het wachtwoord of de codes van derden te gebruiken; of er op een andere ander manier gebruik van maken.

De Gebruikers van de Website moeten deze Gebruiksvoorwaarden en de huidige wetgeving naleven. Packlink.com behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website te annuleren of te beperken, als er gedragingen worden opgemerkt die zijns inziens in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de wetgeving, of de door packlink.com of zijn medewerkers opgestelde regels, of die nadelig kunnen zijn voor de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid of het prestige van packlink.com of zijn medewerkers. Evenzo kan packlink.com Gebruikers verantwoordelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van het verkeerd gebruik van de Website.

Packlink.com behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan Gebruikers die oneigenlijk gebruik maken van de Website of de communicatiekanalen van packlink.com.

Vrijstelling van aansprakelijkheid voor de werking van de Website

1. Als de Gebruikers inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen of afbeeldingen op de Website posten die in strijd zijn met de wet, de zeden, of de openbare orde en goede trouw, of een computervirus bevatten, zullen ze onmiddellijk worden verwijderd. Packlink.com is niet aansprakelijk voor inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen of afbeeldingen die geen eigendom zijn van de Website, of niet door packlink.com worden beheerd. Packlink.com aanvaardt geen directe of indirecte verantwoordelijkheid voor het verkeerd gebruik van de Website of haar inhoud door de Gebruiker. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel nadeel en eventuele schade ten gevolge van zijn/haar toegang tot en gebruik van de Website, en haar inhoud, hun weergave en reproductie. 2. Packlink.com kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van de Website, of niet door packlink.com worden beheerd. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor eventueel verkeerd gebruik van de inhouden van de Website. De persoon die ze bereikt of gebruikt, draagt de volledige verantwoordelijkheid. 3. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor de inhouden, bestanden, gegevens, reclame-uitingen, meningen, tekeningen en afbeeldingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgegeven, gepubliceerd of verspreid op een via de Website, haar links, of haar aangeboden diensten toegankelijke website. Packlink.com is evenmin verantwoordelijk voor diensten, goederen of producten die kunnen worden aangekocht of ingehuurd bij derden die toegankelijk zijn via de Website van packlink.com, met name wanneer het aankoop- of contracteringsproces rechtstreeks op de website van de derde wordt uitgevoerd, ook al is het symbool of de banner met de grafische elementen van de website zichtbaar aanwezig (branding). 4. De website packlink.com biedt diensten en inhoud aan, en maakt daarbij gebruik van de technische middelen die voor dat doeleinde ter beschikking worden gesteld. Packlink.com kan, wanneer het bedrijf het nodig acht, correcties, verbetering of wijzigingen aanbrengen in de informatie op de Website en in de diensten en inhoud, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding of vordering kan ontstaan, en zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich mee kan brengen. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de beschikbaarheid en technische continuïteit van de werking van de Website. Packlink.com neemt alle nodige maatregelen om haar diensten te herstellen in geval van een technische storing. Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor uw identificatiegegevens en toegang tot de inhoud of diensten van de Website. Deze gegevens omvatten een geheime code en een Gebruikersnaam. Packlink.com is niet verantwoordelijk voor enig oneigenlijk gebruik van de codes voor toegang tot de inhoud of diensten van de Website, of voor de gevolgen van enige vorm van misbruik door gebruikers, van het verlies of vergeten van de codes, of van hun oneigenlijk gebruik door onbevoegde derden.

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle inhouden, en in het bijzonder de ontwerpen, iconen, software, foto's, modellen, illustraties, audionummers, teksten, logo's, handelsmerken en andere elementen die onderworpen zijn aan industrieel en commercieel gebruik en deel uitmaken van de Website, vallen onder de intellectuele en industriële eigendomsrechten, en zijn eigendom van packlink.com, en/of derden die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor hun publicatie op de Website.

Dit betekent in geen geval dat een licentie of vrijstelling is verleend voor de gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, dat enig recht is toegekend of enige verwachting van rechten is geschept; in het bijzonder, elk recht van wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie op de inhoud, zonder de uitdrukkelijke toestemming van packlink.com of zijn respectieve eigenaars.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Packlink.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Contractvoorwaarden te wijzigen, bij te werken of te herzien om juridische of technische redenen, of naar aanleiding van wijzigingen in de levering van de dienst of de toegang tot de inhoud van de Website, alsmede om wijzigingen aan te brengen overeenkomstig toepasselijke gedragscodes of, indien van toepassing, strategische bedrijfsbeslissingen. In dergelijk geval zal het bedrijf de Gebruikers via de Website op de hoogte te brengen.

Toepasselijke wetgeving

De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Algemene voorwaarden van de diensten van Packlink

1. DEFINITIES

Hieronder worden enkele concepten uit de Algemene contractvoorwaarden van de diensten van Packlink (hierna, de Algemene voorwaarden of Algemene contractvoorwaarden) gedefinieerd:

• Transportagentschap: Samenwerkingspartners van Packlink. • Afgelegen gebieden: steden met minder dan 10 000 geregistreerde inwoners, en steden op meer dan 50 km van de site van het dichtstbijzijnde transportagentschap, ongeacht hun bevolkingsdichtheid. • Hulpcentrum van Packlink: communicatiekanaal met Packlink voor vragen over de dienstverlening en het beheer. • Ontvanger: Een natuurlijke of rechtspersoon die de Goederen in ontvangst neemt van een vervoersdienst die hij/zij op packlink.com heeft gecontracteerd. • Verzending: Verzending van één of meer pakketten, van eenzelfde punt van herkomst naar eenzelfde bestemming, op dezelfde dag en hetzelfde uur, en met hetzelfde Transportagentschap. • Verzendetiket en adresinformatie: De documentatie die bij de Goederen moet worden gevoegd. • Handelsfactuur of Pro-formafactuur/Autorisatie voor verzending: De documentatie die bij de Goederen moet worden gevoegd in geval van export/import buiten de EU en verzendingen naar de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. • Ophaallocatie: De plaats waar de Goederen moeten worden opgehaald door het Transportagentschap; in het geval van Drop-offdiensten is dit het Afhaalpunt waar de verzender zijn/haar Goederen naartoe moet brengen voor verzending. • Afleverlocatie: De plaats waar het Transportagentschap de Goederen moet bezorgen; voor Drop-offdiensten is dit het Afhaalpunt waar de Ontvanger zijn/haar Goederen in ontvangst kan nemen. • Goederen: Vervoerd(e) artikel(en). • Verzender: Natuurlijke of rechtspersoon die de Goederen bij het Transportagentschap aflevert op het moment van afhaling voor verzending. • Afhaalpunten: Locaties, meestal winkels of bedrijfsruimten, waar de Verzender de Goederen kan afleveren en/of de Ontvanger ze kan ophalen. • Website: www.packlink.com • Gebruiker: Elke rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid die een commerciële of zakelijke activiteit uitvoert, of (ii) elke zelfstandige die, in het kader van zijn/haar professionele activiteit, Packlink inhuurt voor het afhalen en afleveren van de Goederen, en die verantwoordelijk is voor de betaling van alle kosten met betrekking tot de dienstverlening; enkel de Gebruiker kan vorderingen indienen en vragen stellen met betrekking tot de gecontracteerde dienst, en dat via chat, met behulp van het online formulier of door een e-mail te sturen naar de beheerder van de Website. • Geregistreerde gebruiker: gebruiker zie zich op de Website heeft geregistreerd en een account heeft aangemaakt. Om van de diensten van Packlink gebruik te kunnen maken, moet u over een account beschikken.

2. INFORMATIE VOORAFGAAND AAN DE CONTRACTERING

Deze Algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen Auctane, S.L.U., met CIF B83357863, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Volume 17.909, Folio 138, Sectie 8, Pagina M-309219, Nummer 4, en met zetel te Calle Amaltea, 9, 28045 Madrid (hierna, Packlink), en de Gebruiker die de op de Website aangeboden diensten, inhuurt.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende bepalingen betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, de Algemene Contractvoorwaarden en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Het gebruik van de Website en/of de contractering van de diensten op de Website houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Gebruiker van alle Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden van de Website en eventuele Bijzondere voorwaarden.

Packlink verklaart dat de procedures voor het contracteren van de geleverde diensten beschreven worden in deze Algemene contractvoorwaarden en in de specifieke procedures die tijdens het browsen op het scherm verschijnen. De Gebruiker moet verklaren dat hij/zij deze procedures kent en accepteert om toegang te krijgen tot de diensten die op de Website worden aangeboden. Wijzigingen en/of correcties van de door de Gebruikers geleverde gegevens moeten worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen op de Website.

3. CONTRACTERINGSPROCES

a. Dienst geleverd door Packlink

Packlink is een zoekmachine voor de verzending van pakketten die als tussenpersoon fungeert tussen de Gebruikers en de Transportagentschappen. Via de Website kunnen de Gebruikers de verzendingstarieven van de verschillende Transportagentschappen raadplegen, online de diensten van een Transportagentschap op maat inhuren, en de status van hun bestelling te allen tijde opvolgen aan de hand van de informatie die de vervoerder op de Website post.

b. Informatie voorafgaand aan de contractering

De Gebruiker die de Dienst wil inhuren, moet de informatie over de gewenste verzending (postcode of woonplaats van de Verzender, postcode of woonplaats van de Ontvanger, het gewicht, de lengte, de breedte en de hoogte van het te verzenden pakket) op de Website invoeren in de rubriek "Een pakket verzenden", en de zoekopdracht starten.

 1. Na ontvangst van de aanvraag vergelijkt Packlink de tarieven van de Transportagentschappen op basis van de specificaties in de zoekopdracht van de Gebruiker, en wordt er een lijst van beschikbare transportdiensten opgesteld, gerangschikt volgens diverse criteria als prijs, tijd en naam van het Transportagentschap.
 2. Packlink zal de Gebruiker informeren over de belangrijkste kenmerken van de aangeboden dienst (zoals de noodzaak een printer te hebben om vervoersdocumenten aan te maken, de mogelijkheid tot betaling bij levering, of de aangeboden verzekeringsdekking).

Klik op "Informatie" in het uitklapmenu voor meer informatie over de geselecteerde verzending. 3. Zodra de Gebruiker een keuze heeft gemaakt, kan hij/zij de gewenste dienst aankopen met een druk op de knop "Aankopen". Op de volgende pagina kan de Gebruiker de door Packlink geboden verzekeringsdekking nalezen en extra informatie voor de verzending invoeren, zoals:

• Zij/Haar "Persoonlijke gegevens" (naam en e-mailadres); • De "Inhoud van de verzending" (inhoud van de verzending en waarde van de Goederen); en • De code van zijn/haar "Kortingsbon" (indien van toepassing). • De mogelijkheid om een dienst aan te kopen en te betalen bij levering. • Alvorens verder te gaan, moet de Gebruiker de Algemene vervoersvoorwaarden van het gekozen Transportagentschap accepteren. U kunt deze raadplegen via een hyperlink in de rubriek "Inhoud van de verzending". U moet tevens deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de Website accepteren, en aangeven dat u de lijst van Verboden voorwerpen hebt gelezen. • Op de volgende pagina moet de gebruiker de volgende gegevens invoeren: • De "Leveringsdatum van de Verzending" (dag en uur); • Verplichte "Ophaalinformatie" (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, postcode, plaats, provincie of staat, en land worden automatisch ingevuld op basis van de eerder ingevoerde informatie); • Optionele "Ophaalinformatie"; • Verplichte "Leveringsinformatie" (naam, telefoonnummer en adres, postcode, plaats, provincie of staat, en land worden automatisch ingevuld op basis van de eerder ingevoerde informatie); • Optionele "Leveringsinformatie". • In het geval van verzendingen van kantoor naar kantoor of van kantoor naar huis, moet het kantoor van levering niet worden opgegeven. Bij de bestemming moet wel worden doorgegeven in welk kantoor de verzending zal worden opgehaald. • Zodra de Gebruiker alle bovenstaande informatie heeft ingevuld, en op "Naar betaling gaan" klikt, wordt hij/zij doorgestuurd naar de pagina voor "Bevestiging en betaling". De Gebruiker: • kan de "Zendinggegevens" (plaats van vertrek, plaats van levering, datum van intrekking, dienst, inhoud, verzending, verzekering) raadplegen; • moet een betaalmethode (PayPal of creditcard) selecteren, en de gegevens van zijn/haar PayPal-account (e-mailadres en wachtwoord) of creditcard (nummer, vervaldatum [maand en jaar] en beveiligingscode) op de volgende pagina invullen. • Na betaling verschijnt er een overzicht met: • de aankoopbevestiging en de gegevens van de Dienst (Transportagentschap, datum van ontvangst, transportnummer, afleveradres en douanefacturen, indien van toepassing); • de lijst van documenten die moeten worden afgedrukt voor aanvaarding van de levering (vervoersdocumenten en adresetiketten in PDF-formaat). • De Gebruiker kan de factuur downloaden in de rubriek Facturering. • Na voltooiing van deze stappen ontvangt hij/zij een e-mail op voorgaand e-mailadres met de gegevens van de bestelling en een link voor toegang tot de afdrukpagina van de etiketten die aan de verzending moeten worden gehecht. • Zodra de Gebruiker de verzendservice heeft besteld en het transportnummer heeft ontvangen, heeft hij/zij toegang tot de Website via „"Opvolging van de verzending" en kan hij/zij de status van de verzending volgen. Het voor registratie opgegeven e-mailadres geeft de Gebruiker toegang tot packlink.com. Packlink zal geen gebruikers toelaten die een ander e-mailadres gebruiken dan het adres dat ze op het formulier Persoonlijke gegevens hebben ingevuld. Houd er rekening mee dat de ophaaldatum (en het uur) dat de Gebruikers selecteren niet voor alle services en Transportagentschappen kan worden gegarandeerd. De Gebruiker kan op het moment van aankoop nagaan of de service gegarandeerd is.

c. Ondersteunende functies van Packlink

i. Bestand met meerdere verzendingen: Rubriek waarin de Gebruiker verschillende transporten tegelijkertijd in één bestand kan bundelen mits voorziening van een vrachtbrief of gelijkaardig document voor elk van de verzendingen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gesloten overeenkomst tussen Gebruiker en Transportagentschap één of meerdere verzendingen tot doel kan hebben. ii. Integraties voor Webwinkels: Packlink PRO biedt gebruikers de mogelijkheid om modules uit verschillende winkels te integreren en Packlink PRO in de arm te nemen voor het transport van de bestellingen in zijn/haar winkel.

d. Het ophalen van de Goederen

Zodra Packlink de Gebruiker bevestigt dat de gewenste diensten correct zijn besteld, en de gekozen datum en tijd voor de afhaling van de Goederen is aanvaard, wordt een koerier van het gekozen Transportagentschap verwittigd. De drop-offdiensten vormen een uitzondering. In het geval van een drop-offdienst moet de Verzender de Goederen naar een afhaalpunt brengen. Neem contact op met het Hulpcentrum van Packlink om een nieuw ophaaltijdstip af te spreken.

Verzendingen naar en vanuit Afgelegen gebieden (nationaal en internationaal) kunnen onderhevig zijn aan vertragingen, retourneringen en annuleringen. De Gebruikers kunnen meer informatie lezen in Artikel 17: Disclaimer van Aansprakelijkheid.

De Gebruikers moeten het Transportagentschap dat de Goederen afhaalt om een bewijs van ontvangst, afhaalbon of vrachtbrief verzoeken. Vorderingen zonder afhaalbon worden niet aanvaard. In deze gevallen is er immers geen bewijs voorhanden dat het Transportagentschap de Goederen effectief heeft opgehaald.

e. Levering van de Goederen

De Goederen worden geleverd op het adres dat de Gebruiker tijdens de bestelling heeft opgegeven. Als de Levering niet aan de Ontvanger kan worden overhandigd, kan het Transportagentschap een kennisgeving achterlaten zodat de Ontvanger een nieuwe levertijd kan afspreken. De Goederen worden dan teruggebracht naar het magazijn. Echter, niet alle Transportagentschappen laten een kennisgeving achter. In een dergelijk geval moet de Gebruiker zelf op de Website inloggen, de status van de Goederen volgen en contact opnemen met de Ontvanger. Afhankelijk van de dienst en/of het Transportagentschap wordt er een tweede bezorgpoging gedaan op hetzelfde adres (zonder extra kosten voor de gebruiker). in sommige landen moet u er rekening mee houden dat de vervoerders de Goederen soms op een ander adres afleveren als de Ontvanger niet thuis is, bijvoorbeeld bij de buren of bij een Afhaalpunt.

Wanneer een verzending op de plaats van bestemming wordt geweigerd, of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport de verzending niet kan leveren, zal Packlink de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de omstandigheden die de levering verhinderen via "Opvolging van de verzending" of, wanneer dit om technische redenen niet mogelijk is, via e-mail. De Gebruiker moet Packlink, binnen twee (2) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de vermelde kennisgeving, schriftelijk antwoorden en aangeven of hij/zij een nieuwe levertijd wil afspreken of de Goederen op een ander adres wil laten bezorgen. Als de Gebruiker zijn/haar beslissing niet binnen bovengenoemde termijn van twee (2) dagen aan Packlink meedeelt, zal de verzending worden afgehandeld volgens de wettelijke voorschriften die voor het betreffende type gelden. In dergelijk geval is de Gebruiker niet alleen verantwoordelijk voor de bijbehorende extra kosten maar ook voor de portokosten en eventuele andere onkosten. Als de Goederen naar de Verzender worden teruggestuurd of op aanvraag van de Gebruiker naar een ander adres worden gestuurd, moet laatstgenoemde de extra transportkosten aan Packlink terugbetalen.

De levertijden van de diensten, met uitzondering van de diensten met Gegarandeerde levering, op de website zijn bij benadering, en gebaseerd op informatie van het Transportagentschap zelf. We raden u aan om eerst de voorwaarden van de Transportagentschappen te lezen alvorens hen in de arm te nemen. In sommige gevallen kan de levering van de Goederen vertraging oplopen buiten de schuld van Packlink en/of het Transportagentschap. Alle vervoerstijden zijn gebaseerd op werkuren/werkdagen van maandag tot vrijdag. Vakantiedagen tellen niet als werkdagen, noch op de plaats van verzending, noch onderweg, noch op de plaats van bestemming.

Alle kosten van de laad- en losverrichtingen in het kader van de verlening van pakketdiensten en andere soortgelijke diensten met betrekking tot het afhalen of distribueren van een klein aantal pakketten (maximaal 5 pakketten, maximaal 30 kg per pakket.) die gemakkelijk door één persoon kunnen worden afgehandeld met behulp van de machines of tools in het gebruikte voertuig, zijn voor rekening van het Transportagentschap.

U kunt ook een beroep op ons doen voor het transport van verzendingen die bijzondere of speciale laad- en/of losverrichtingen vereisen. In dit geval moet u, de Gebruiker, ermee instemmen dat de Goederen tot aan de drempel worden geleverd, of naar een magazijn van het transportbedrijf in de buurt van de Gebruiker worden gebracht. De Gebruiker krijgt dan minstens 2 dagen de tijd om de Goederen daar zelf op te halen. Packlink zal, op verzoek van de Gebruiker, mee op zoek gaan naar de benodigde speciale voertuigen en middelen voor deze leveringen. De extra kosten van deze service zijn voor rekening van de Gebruiker. Packlink zal geen voertuigen mobiliseren voordat de betaling is ontvangen.

Packlink aanvaardt geen verzendingen naar postbussen in postkantoren of op privé-adressen.

4. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TRANSPORTAGENTSCHAPPEN

De levering en ophaling van de Verzendingen is onderworpen aan de voorwaarden van het betrokken Transportagentschap. U kunt deze voorwaarden nalezen op hun respectieve websites. De Gebruiker moet deze, zoals aangegeven in Rubriek Section 3.2 (De Dienst contracteren), accepteren wanneer hij/zij de verzending bevestigt. In geval van verschillen tussen de leverings- en ophaalinformatie op deze Website en de websites van de Transportagentschappen, prevaleren altijd de servicevoorwaarden van het Transportagentschap. De tarieven op de Website, met uitzondering van die van de verzekeringsdekkingen, zijn immers gebaseerd op informatie die de Transportagentschappen ons hebben doorgegeven.

5. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN PACKLINK

Packlink zorgt ervoor dat de Goederen worden opgehaald en bezorgd door het Transportagentschap dat de Gebruiker op het moment van de bestelling heeft doorgegeven. Packlink verwerkt de Goederen niet zelf. Het bedrijf staat in voor de organisatie/het beheer van de Verzending en rekent daarbij op de steun van samenwerkende Transportagentschappen. Packlink zal alle vorderingen/vragen met betrekking tot de bestelling behandelen die schriftelijk worden doorgestuurd vanaf het e-mailadres dat voor de contractering van de dienst op de website van Packlink werd gebruikt.

De klacht/vraag van de Gebruikers zal via hetzelfde kanaal worden beantwoord. Voor meer informatie, zie Artikel 13: "Claimmanagement".

Het Transportagentschap en/of Packlink heeft/hebben het recht om Goederen om bepaalde redenen te weigeren, zoals, maar niet beperkt tot, afwezigheid van verpakking, onvoldoende verpakking, overschrijding van het op het moment van contractering opgegeven formaat, en aard van de Goederen (zie Lijst van Verboden voorwerpen).

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Alle verzendingen moeten correct worden verpakt en beschermd voor transport, overeenkomstig de bepalingen van de Verpakkingsgids. Hierbij moet rekening worden gehouden met hun inhoud en moet ervoor worden gezorgd dat de inhoud geen schade kan veroorzaken aan de apparatuur of het vervoerspersoneel. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de verpakking geschikt is voor het transport van de Goederen. Klachten over de Goederen ten gevolge van niet-naleving van de bepalingen van de Verpakkingsgids op de website of van het gekozen Transportbedrijf zullen niet worden aanvaard. Voorwerpen die niet in een doos worden bezorgd of die niet correct zijn verpakt, worden uitgesloten van de services die Packlink aanbiedt, en kunnen onderworpen zijn aan vertraging, retournering of inbeslagneming. In deze gevallen zal Packlink de gemaakte verzendkosten niet terugbetalen. De Gebruiker draagt de kosten voor het transport, de mislukte ophaalpoging of de retournering van de Goederen naar het punt van herkomst tot de bestelling wordt geannuleerd.

De Gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van andere Verzendingen door zijn/haar Goederen ten gevolge van onvoldoende of ondoeltreffende verpakking tijdens het transport. De verzender moet de Goederen afleveren bij de koerier van het Transportagentschap dat hij/zij op het moment van contractering heeft geselecteerd. Als de Afzender van de Zending niet de Gebruiker is, moet laatstgenoemde de naam doorgeven van het bedrijf dat de waren zal ophalen: als deze informatie niet wordt doorgegeven kan Packlink niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle Verzendingen moet correct worden geëtiketteerd en alle Verzendetiketten, Adresinformatie en Commerciële facturen (indien van toepassing) moeten zichtbaar op het breedste, platte oppervlak van het pakket/voorwerp worden geplakt zodat ze niet kunnen loskomen Bij verzending van meerdere pakketten moeten de Verzendetiketten en Adresinformatie correct worden aangebracht. Als de Afzender de te verzenden pakketten niet correct etiketteert, kan de koerier van het Transportagentschap de ophaling weigeren. Packlink noch het Transportagentschap kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering of voor mislukte leveringen ten gevolge van slechte of dubbelzinnige etikettering, of andere tekortkomingen in de etikettering door de Verzender. Vergeet niet dat Goederen zonder Verzendetiket en Adresinformatie niet kosteloos opnieuw kunnen worden verzonden. Als een Zending om deze reden moet worden geretourneerd, heeft u geen recht op restitutie van het gecontracteerde transport. De Gebruiker zal de bijbehorende kosten dragen (zie artikel 9: Extra servicekosten).

Alle door de Gebruiker (ook via elektronische weg) verstrekte gegevens met betrekking tot de aanvraag en de contractering, de etikettering, het transport of de facturatie van de Verzending moeten nauwkeurig, volledig en voldoende zijn, en overeenstemmen met de gegevens die in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het gewicht en de afmetingen van het pakket, de inhoud van het pakket en de contactgegevens van de Ontvanger: volledige naam, volledig adres, inclusief postcode, telefoonnummer (altijd in het land van bestemming) en e-mailadres. De koerier is niet verantwoordelijk voor de controle van deze informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud en de waarde van de Verzending nauwkeurig te vermelden.

De Gebruiker erkent dat de opgave van de waarde hem/haar geen recht geeft op enige vergoeding in geval van verlies of schade als hij/zij geen Aanvullende verzekering heeft afgesloten. Deze waarde dient enkel ter informatie, voor douanecontroles, voor statistische doeleinden enz. Als de Gebruiker niet alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt, heeft de koerier van het Transportagentschap het recht om te weigeren de goederen af te halen en/of te leveren. In dit geval zijn de eventuele kosten voor rekening van de Gebruiker.

De Goederen moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en voorschriften met betrekking tot het vervoer van Goederen over land, over zee en door de lucht. Alle extra kosten in het kader van administratieve sancties wanneer er een inbreuk op de regelgeving wordt gepleegd, of de Goederen illegaal worden geacht in het land van oorsprong, doorvoer of bestemming, zullen op de Gebruiker worden verhaald.

De kosten die de Gebruiker dient te dekken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de transportkosten, de toeslagen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, urgentie-, operationele en brandstoftoeslagen), de opslagkosten, de btw, de taksen, de rente, de boetes, de administratiekosten, de douanekosten, de verzekeringspremies, en alle andere kosten die Packlink op de Gebruiker kan verhalen voor het vervoer of de naleving van de regels van de regelgevende instanties voor de Verzending, en enig ander bedrag in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de opvolging van zijn/haar verzending, en moet contact opnemen met het Hulpcentrum van Packlink in geval van vertraging, een incident of ontbrekende informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om, in het geval van een incident, met Packlink samen te werken om de gecontracteerde dienst alsnog binnen de aangegeven termijnen te kunnen verlenen. In de regel bedraagt die termijn twee werkdagen. De Gebruiker dient Packlink de benodigde informatie te verstrekken voor de afhandeling van de leveringen en de opvolging van de Goederen, en van de nodige gegevens te voorzien voor de goede uitvoering van de dienst. De Gebruiker moet de ontvangers in Derde landen op de hoogte brengen van de Inklaringskosten en belastingen die bij levering van de Goederen moeten worden betaald om douane-incidenten met vasthouding en inhouding van de Goederen te vermijden. De Gebruiker erkent dat als de Ontvanger de verschuldigde belastingen niet betaalt, deze kosten voor rekening van de Gebruiker zijn en hem/haar zullen worden aangerekend via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het contracteren van de dienst heeft opgegeven.

De Gebruiker moet de nodige documenten voor de behandeling van vorderingen (naar aanleiding van een defect, diefstal, verlies, een ongeval enz.) binnen de voorziene termijnen verstrekken. Zie Rubriek 13: Claimmanagement.

De Gebruiker dient alle vragen/klachten aan Packlink te richten. Packlink zal vervolgens, in naam van de Gebruiker, de nodige regelingen treffen met het Transportagentschap. Als de Gebruiker rechtstreeks contact opneemt met het Transportagentschap, wordt de verdere afhandeling van het incident bemoeilijkt. Packlink is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele stappen door de Gebruiker ten aanzien van het Transportagentschap.

De Gebruiker erkent dat als hij/zij niet voldoet aan de voorwaarden in deze rubriek, en de overige verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van het gekozen Transportagentschap zijn vastgelegd, Packlink noch het Transportagentschap aansprakelijk kan worden gesteld voor extra kosten of heffingen, verlies of beschadiging ten gevolge van de niet-naleving. In dergelijk geval Is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade of kosten in het nadeel van Packlink of het Transportagentschap, ten gevolge van de niet-naleving van de voorwaarden in deze rubriek.

7. VERBODEN EN/OF BESCHADIGDE VOORWERPEN

Packlink aanvaardt geen artikelen die op de lijst van Verboden voorwerpen staan. Bij export moet er eveneens rekening mee worden gehouden dat de te vervoeren Goederen beperkt moeten blijven tot Goederen die door de Douane-autoriteiten op de plaats van bestemming worden aanvaard.

De Gebruiker moet controleren of zijn/haar artikel niet op de lijst van Verboden voorwerpen staat.

Goederen op de lijst van Verboden voorwerpen kunnen niet worden opgehaald, kunnen vertraging oplopen, kunnen worden geretourneerd, of kunnen in beslag worden genomen door de Douane-autoriteiten. Als er, zonder medeweten van het Transportagentschap en/of packlink.com, een Verboden voorwerp wordt verzonden, zullen de kosten voor de Verzending van de Verboden voorwerpen niet worden terugbetaald, en worden er geen vorderingen voor vertraagde leveringen of afhalingen, of van enig ander type, aanvaard. Als het Transportagentschap Goederen inzamelt die op de lijst van Verboden voorwerpen staan, is de Gebruiker verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten en de retournering van de Goederen. Bovendien verliest hij/zij het recht om vorderingen in te dienen in het kader van de inbegrepen of extra dekking.

Vergeet niet dat Packlink over een geautomatiseerd computersysteem beschikt voor de afhandeling van de Verzendverzoeken. Het personeel van Packlink kan de te verzenden inhouden dus niet controleren. De Gebruiker moet de Voorwaarden van het gekozen Transportagentschap nalezen, of contact opnemen met Packlink via het Hulpcentrum om zich ervan te verzekeren dat de Goederen zullen worden aanvaard.

Als een voorwerp zodanig beschadigd is dat het niet kan worden vervoerd, kan het Transportagentschap het bijhouden en door de Gebruiker laten ophalen. Als de Goederen om veiligheids- of gezondheidsredenen niet kunnen worden bijgehouden, kan het Transportagentschap besluiten ze zonder voorafgaande kennisgeving te vernietigen.

8. INTERNATIONAAL TRANSPORT EN DOUANE

In geval van transportdiensten waarbij Packlink Goederen buiten Spanje moet afhalen of leveren, wordt de aansprakelijkheid van Packlink geregeld door de toepasselijke internationale overeenkomsten. Als aan de Verzending bepaalde, ondertekende documenten moeten worden toegevoegd, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht tijdens het contracteringsproces. Als deze documenten niet bij de Goederen worden gevoegd, kan de Verzending vertraging oplopen, of kan het Transportagentschap een toeslag aanrekenen die Packlink op de Gebruiker zal verhalen.

In het geval van leveringen buiten de Europese Unie moet de Gebruiker verklaren dat het om definitieve uitvoer gaat. De dienst omvat immers geen tijdelijke uitvoer (retournering, overdracht van bedrijfsmiddelen enz.).

Er moet dan een Handels- of Pro-formafactuur (als de Goederen geen commerciële waarde hebben) worden toegevoegd in het Spaans en het Engels. De Gebruiker moet een nauwkeurige beschrijving geven van het uit te voeren artikel en de reden voor uitvoer toelichten. Als de beschrijving, naar het oordeel van de Douane-autoriteiten, niet overeenkomt met het (de) verzonden artikel(en) of niet nauwkeurig is (voorbeeld: er wordt vermeld dat het een geschenk betreft, terwijl het in werkelijkheid een aankoop is), kan een toeslag worden aangerekend, of kan de zending worden geretourneerd, in beslag genomen of vernietigd. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de informatie op de factuur correct is opgesteld. De Gebruiker moet het Transportagentschap dat de Goederen zal ophalen, van voldoende exemplaren van de Handels- of Pro-formafactuur voorzien. Het aantal vereiste kopieën wordt aangegeven op het moment van contractering.

De goederen die vervoerd worden, dienen te voldoen aan de voorwaarden die in overeenstemming zijn met de vergunningen die door de douaneautoriteiten worden verleend en de toegepaste douanevoorschriften. Elke strafrechtelijke of administratieve sanctie die deze voorwaarden schenden of indien de goederen illegaal worden beschouwd, hetzij in het land van oorsprong, hetzij in het land van doorvoer of bestemming, zullen de bijkomende kosten volledig aan de gebruiker worden doorberekend. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualisering van de informatie die aan de douaneautoriteit en aan Packlink.nl worden verstrekt.

Bij het indienen van de informatie moet de verstrekte informatie naar waarheid worden meegedeeld: de Identificatie van Economische Objecten (EORI) van Packlink.nl, de originele documenten, geldigheid van alle documenten die de verstrekte informatie staven en indien nodig, de naleving van alle verplichtingen die voortvloeien uit de douaneregeling waarin de goederen zijn opgenomen.

In sommige gevallen moet de Gebruiker ook een originele, correct ingevulde en ondertekende Autorisatie voor verzending bijvoegen. Dit document wordt ter beschikking gesteld zodra de Gebruiker de bestelde dienst bevestigt. Als dit document niet correct bij de zending wordt gevoegd, kan de Douane-klaring niet worden gegarandeerd.

Als de door de Gebruiker opgegeven waarde van de inhoud onjuist is, is Packlink niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die daaruit kunnen voortvloeien. Verzendingen van pakketten ter waarde van meer dan vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5500,00) kunnen vertraging oplopen, omdat ze meer papierwerk vereisen. Packlink raadt af om pakketten te verzenden waarvan de waarde het maximumbedrag van de extra schadedekking overschrijdt.

De Gebruiker moet enkel de kosten voor de afhaling, het transport en de levering van de Goederen aan Packlink betalen. Packlink is niet verantwoordelijk voor eventuele extra heffingen of belastingen die in andere landen op de Verzending van toepassing kunnen zijn. De Gebruiker moet zelf nagaan of er taksen, belastingen of Douaneheffingen zullen moeten worden betaald bij aankomst in het land van bestemming. We raden u aan om dit na te vragen bij de ambassade of het consulaat van het land in kwestie. In de rubriek FAQ vindt u meer advies van Packlink. Let wel, deze informatie geldt enkel als richtlijn. Packlink is niet bevoegd of gekwalificeerd om informatie te geven over de exacte vereisten en toepasselijke kosten. De Ontvanger van de Levering is verantwoordelijk voor alle Douaneheffingen en belastingen die door de Douane-autoriteiten van het land van bestemming kunnen worden opgelegd. Als de Ontvanger deze kosten niet betaalt, en Packlink deze verschuldigde kosten opmerkt, zullen alle Douaneheffingen, belastingen en andere door de Ontvanger verschuldigde kosten op de Gebruiker worden verhaald. Als de Ontvanger deze kosten en belastingen weigert te betalen, worden ze op de Gebruiker verhaald. Vele landen rekenen een toeslag aan voor de vernietiging/afstand van Goederen als deze belastingen niet betaald zijn. Ook deze kosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

Dit beleid geldt ook voor de invoer. De Ontvanger moet alweer alle Douaneheffingen, rechten en andere belastingen betalen. In geval van invoer zal het Transportagentschap de Gebruiker, zodra het pakket is verzonden, op de hoogte brengen van de kosten die, op het moment van ophaling in een afhaalpunt in het land, zullen worden aangerekend. Als de Gebruiker deze betaling niet binnen twee werkdagen na melding van deze situatie verricht, behoudt Packlink zich het recht voor om de Goederen bij de Spaanse douanediensten aan te geven. Dit kan tot administratieve sancties voor de importeur (in dit geval de Gebruiker) leiden. Packlink kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De retournering van Goederen naar het buitenland zal extra invoerkosten met zich meebrengen. De importtarieven worden niet altijd openbaar gemaakt en zijn meestal tot 30 % hoger dan de exporttarieven. De te betalen prijs is waarschijnlijk hoger dan de prijs die werd aangerekend voor het export van de Goederen. De Gebruiker die de Verzending bestelde, moet deze taks betalen.

9. BIJKOMENDE SERVICEKOSTEN

De Bijkomende servicekosten zijn niet afhankelijk van packlink.com, maar van het Transportagentschap dat door de klant in de arm wordt genomen, en het voertuig dat door het gekozen Transportagentschap wordt gebruikt. Daarom kan packlink.com de exacte bedragen van de Bijkomende servicekosten niet specificeren. De Gebruiker erkent dat Packlink gerechtigd is om automatisch toeslagen in rekening te brengen en te innen via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het contracteren van de dienst heeft opgegeven. Als het geld niet kan worden geïnd via de originele betaalmethode, zal Packlink alle mogelijke, inclusief legale, maatregelen nemen om de verschuldigde bedragen alsnog van de Gebruiker terug te vorderen.

a. Verschil met opgegeven gewicht/volume

Wanneer de Gebruiker het gewicht en de afmetingen van de Verzending invoert, wordt de vooruitbetaling berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de gecontracteerde dienst. U bent verplicht om het exacte gewicht en de exacte afmetingen van elk pakket in te voeren. Alle pakketten/Goederen worden meerdere keren gescand door het Transportagentschap. Als het gewicht of het formaat van de zending groter is dan het gewicht of het formaat dat op het moment van verzending werd opgegeven, kan de verzending worden tegengehouden, kan de levering vertraging oplopen of kan het pakket worden geretourneerd naar het punt van herkomst. In dergelijk geval zal Packlink het bedrag van de klant innen via dezelfde betaalmethode die hij/zij bij het contracteren van de dienst heeft opgegeven. De Gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van deze heffingen.

Deze kosten worden berekend op basis van het openbare tarief van Packlink, zonder toepassing van eventuele kortingen waarop de Gebruiker recht zou kunnen hebben. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht zodra de vervoerder ons, binnen een jaar na het contracteren van de dienst, op de hoogte brengt van openstaande rekeningen.

b. Mislukte afhaling

Als de Goederen niet op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip klaar zijn voor afhaling, zal er een toeslag in rekening worden gebracht voor de "Mislukte ophaling". Deze toeslag bedraagt minimaal € 2,00 en maximaal € 15,00 plus btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het gecontracteerde Transportagentschap. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht in geval van mislukte of vertraagde afhaling om redenen die toe te schrijven zijn aan de Gebruiker of de Ontvanger, en niet gedekt worden door de gecontracteerde dienst.

c. Adreswijzigingen

Onder adreswijzigingen wordt verstaan: een wijziging van het afhaal- of afleveradres. Deze toeslag kan eveneens worden aangerekend wanneer er het opgegeven adres onvolledig is. De toeslag bedraagt minimaal € 2,00 en maximaal € 15,00 plus btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het Transportagentschap. Als de levering bestemd is voor een wijk met een andere postcode, al dan niet in dezelfde stad, is er geen sprake van een adreswijziging maar van een herzending. De kosten zijn dan ook dezelfde als voor de oorspronkelijke verzending.

d. Bijkomende leveringen

Als het Transportagentschap het maximale aantal, voor het type dienst geplande leveringspogingen heeft uitgeput (de eerste en de tweede poging zijn meestal gratis), zal elke bijkomende leveringspoging een extra kost met zich meebrengen van minimaal € 2,00 en maximaal € 5,00 + btw, afhankelijk van het gebruikte voertuig en het gekozen Transportagentschap.

10. BETAALMETHODES

Dit zijn de betaalmethodes die op de Website worden geaccepteerd:

• Creditcard of debetkaart: Visa, MasterCard. • PayPal-account.

Beide betaalmethoden voorzien de optie van uitgestelde betaling om de 15 dagen van gegroepeerde facturen. U kunt deze optie aanvragen in uw Accountinstellingen, via de rubriek Betaalmethodes.

11. UITGESTELDE FACTURERING

Packlink biedt bedrijven en freelancers de mogelijkheid om facturen te groeperen en gezamenlijk te betalen via automatische incasso. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met Packlink, de nodige documenten door te sturen en een account voor uitgestelde betaling aan te maken. Zodra het overeenkomstige departement de aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt de Gebruiker toegang tot de nieuwe betaalmethode.

Een Gebruiker van de uitgestelde betaalservice verbindt zich ertoe om tweewekelijks een minimumfactuur van dertig (€ 30,00) euro te genereren. Packlink behoudt zich het recht voor om de uitgestelde facturatieservice te annuleren als dit bedrag, aan het einde van de cyclus, niet wordt bereikt. Packlink voert per maand 2 facturatiecycli uit met balansdatum op de 15de en de laatste dag van de maand, en incasseert via automatische incasso op de werkdag na afgifte van de factuur.

Als een klant een betalingsopdracht weigert, kan Packlink hem/haar aansprakelijk stellen voor de financiële kosten die hieruit voortvloeien. Als de Gebruiker de uitgegeven facturen niet betaalt, zal hem/haar de toegang tot de account worden ontzegd.

12. KORTINGSBONNEN

Packlink stuurt soms e-mails met Kortingsbonnen naar zijn Geregistreerde Gebruikers die graag commerciële informatie ontvangen. Om van de korting te kunnen genieten moet de Gebruiker het nummer van de kortingsbon doorgeven op het moment van de bestelling Er kan slechts één kortingsbon worden gebruikt per Verzending. Vervallen kortingsbonnen kunnen niet meer worden ingewisseld op de Website, en niet meer worden ingeruild voor andere kortingsbonnen met een nieuwe vervaldatum. Kortingsbonnen kunnen nooit worden ingeruild voor geld.

13. CLAIMMANAGEMENT

a. Maximale aansprakelijkheid van Packlink

De maximale aansprakelijkheid van Packlink valt onder de bepalingen van de nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op de door Packlink aangeboden transportdiensten.

Deze wetgeving schrijft het volgende voor:

• i. Vervoer over land in Spanje: Wet 15/2009 en haar regelgeving. • ii. Internationaal vervoer over land: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), ondertekend te Genève, op 19 mei 1956. • iii. Spoorvervoer in Spanje: Wet 15/2009 en haar regelgeving. • iv. Internationaal spoorvervoer: Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, ondertekend te Genève, op 9 mei 1980. • v. Luchtvervoer in Spanje: Luchtvaartrecht van 1960 en het Wetboek van vennootschappen. • vi. Luchtvervoer internationaal: Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend in Montreal op 28 mei 1999 • vii. Zeevervoer in Spanje: Wet van 22 december 1949. Internationaal zeevervoer: Internationaal verdrag tot eenmaking van bepaalde regels inzake de wet betreffende cognossementen van 25 augustus 1924; Verdrag van Brussel van 1924; Regels van Den Haag-Visby van 1968; en Protocol van Brussel van 1979. • viii. Wet 43/2010 van 30 december betreffende wereldwijde postdiensten, de rechten van gebruikers en de postmarkt.

b. Modaliteit en deadlines voor vorderingen wegens schade of verlies

Packlink zal de gebruiker niet kunnen identificeren als de vordering wordt ingediend vanaf een ander e-mailadres dan op het moment van registratie werd gebruikt. De Gebruiker kan derden toegang geven tot de vordering mits een Beëdigde verklaring wordt verstrekt waarin deze toestemming wordt verleend.

De Gebruikers moeten hun vorderingen indienen via het Hulpcentrum van Packlink en moeten altijd een vorderingsformulier invullen. Packlink kan hen helpen/adviseren bij het uitvoeren van al deze procedures.

Alle vorderingen wegens verlies of verborgen of niet-zichtbare schade aan de Goederen moeten worden ingediend binnen de hieronder vermelde termijnen. Deze termijnen gelden vanaf de dag volgend op de dag van levering op de Bestemming:

• i. Binnenlands vervoer over land: 7 dagen • ii. Internationaal overlandvervoer: 7 dagen • iii. Binnenlands luchtvervoer: 10 dagen • iv. Internationaal luchtvervoer: 14 dagen • v. Binnenlands zeevervoer: 24 uur • vi. Internationaal zeevervoer: 3 dagen

Als het verlies of de beschadiging van de Goederen duidelijk is, dient de Ontvanger zijn/haar klacht op het moment van levering op de afleveringsbon, de vrachtbrief of de PDA (tablet) van de vervoerder aan te geven. De Ontvanger moet op de afleveringsbon aangeven dat het pakket "Beschadigd" was bij ontvangst. Als uit de afleveringsbon blijkt dat er geen klacht werd geregistreerd op het moment van ontvangst van de Goederen, is het mogelijk dat een vordering wegens zichtbare schade niet zal worden aanvaard.

Als de Gebruiker besluit om een vordering in te dienen, moet hij/zij ervoor zorgen dat de Ontvanger de Goederen en hun verpakking goed bijhoudt, zodat deze ter beschikking kunnen worden gesteld van een deskundige beoordeling, tenzij Packlink schriftelijke instructies geeft om dit niet te doen. De Goederen moeten beschikbaar zijn voor inspectie in de staat waarin en op het adres waar zij geleverd werden. Als de voorwerpen werden gemanipuleerd of hersteld, of als de verpakking niet werd bewaard, zal de vordering worden afgewezen.

In geval van vertraging moet een schriftelijke vordering worden ingediend binnen eenentwintig (21) dagen vanaf de dag volgend op de levering van de Verzending aan de Ontvanger.

Er zullen geen vorderingen worden aanvaard die buiten de genoemde termijnen worden ingediend, of wanneer de Verzender de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, niet is nagekomen.

In geval van totaal verlies zal de vordering pas in behandeling worden genomen nadat het Transportagentschap een intensieve zoektocht in zijn magazijn(en) heeft uitgevoerd en de Goederen als "Verloren" heeft geclassificeerd. Dit onderzoek van de vervoerder, met de bijbehorende verklaring van verlies, duurt gewoonlijk tot dertig (30) dagen vanaf de geplande datum van levering. De Gebruiker verbindt zich ertoe om mee te werken aan het onderzoek, en alle gevraagde informatie te verstrekken.

Na de actieve zoekfase wordt een passieve zoekfase gestart. Zodra de zending is opgespoord, wordt de Gebruiker op de hoogte gesteld en om leveringsinstructies gevraagd.

Gebruikers die een vordering willen indienen, moeten gebruikmaken van de voorziene Communicatiekanalen en het e-mailadres dat ze op het moment van de bestelling hebben gebruikt.

Zodra Packlink de vordering ontvangt, zal om bewijsmateriaal ter bevestiging van de schade of het verlies worden verzocht: Essentiële vereisten om een vordering in te dienen

 1. Verliesverklaring (de Gebruiker krijgt toegang tot dit formulier zodra de Klantenservice de vordering heeft ontvangen).
 2. Door de koerier ondertekende afleveringsbon van het Transportagentschap (behalve in uitzonderlijke gevallen).
 3. Handelsfactuur (aankoop/verkoop) van de vervoerde Goederen, of bon. De gegevens op de factuur moeten overeenkomen met de gegevens van de Verzender en de Ontvanger; als de besteller niet de verzender van de Goederen is, moet een document worden verstrekt waarin de relatie tussen de drie partijen wordt toegelicht.
 4. In geval van breuk, beschadiging van de binnen- of buitenverpakking of (zichtbare) schade aan de inhoud (bijvoorbeeld scheuren) bij ontvangst:
 5. Foto van de beschadigde Goederen in hun geheel: de foto moet de schade in haar geheel weergeven en mag niet slechts een close-up of een deel ervan zijn. Als de schade niet zichtbaar is op de algemene afbeelding, moet een extra afbeelding van het artikel worden bijgevoegd waarop die schade wel zichtbaar is. Als er meer dan één voorwerp beschadigd is, moet een groepsfoto van de beschadigde voorwerpen worden genomen.
 6. Foto van de buitenverpakking, met inbegrip van het etiket van het transportagentschap: op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de verzending door het respectieve transportagentschap werd uitgevoerd, en dat de vordering op de gecontracteerde verzending betrekking heeft. De foto moet op een zodanige afstand worden genomen dat het verzendetiket zichtbaar is.
 7. Foto van de Goederen met hun binnenverpakking: de foto moet laten zien dat de gebruikte verpakking de inhoud tijdens het transport beschermde. Foto van de beschadigde Goederen in de verpakking, zoals ze aan de ontvanger werden bezorgd.
 8. Schatting van de kosten voor de herstelling van de schade, indien van toepassing.
 9. Afleveringsbon met opmerking van de Ontvanger, in geval van schade.

Als één van bovengenoemde documenten ontbreekt, is de vordering onvolledig. Ze zal dan niet in behandeling worden genomen.

In het geval van een vordering moet rekening worden gehouden met de volgende punten: • Betalings- of incassobetalingsbevestigingen via platforms zoals Paypal, Catawiki, eBay en andere betaalplatforms, en online publicaties over de aankoop van artikelen, zullen nooit als facturen of bewijzen van de waarde van de Goederen worden beschouwd. • Als een beschadigd voorwerp niet kan worden gerepareerd, moet de Gebruiker dit aantonen door een document van een gespecialiseerde technicus in te dienen. • Een Gebruiker die een vordering indient, aanvaardt verantwoordelijkheid jegens de verzekeringsmaatschappij en de verschillende arbitragecommissies. Elke poging tot fraude of vervalsing van documenten is, voor alle juridische en administratieve doeleinden, de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Houd er rekening mee dat Packlink tot 7 dagen nodig kan hebben om de gegevens van de vordering te controleren, en contact op te nemen met de Gebruiker of hem/haar een schriftelijk antwoord te sturen. Bij de behandeling van de vordering worden de volgende termijnen voor de indiening van documenten gehanteerd:

Verloren Goederen: 1 jaar vanaf de afhaling van de Goederen. Ontbrekende inhoud: Foto’s: twee maanden vanaf de datum van levering van de Goederen. Andere documenten: 1 jaar vanaf de datum van inzameling. Schade: Foto’s: twee maanden vanaf de datum van levering van de Goederen. Andere documenten: 1 jaar vanaf de datum van inzameling. De termijn voor de behandeling van een vordering wegens verlies of schade is 90 dagen. Deze gaat van start op het moment dat het volledige dossier aan de Verzekeraar wordt overgemaakt.

Er wordt een schikkingsbrief uitgegeven voor vergoeding van de Goederen en transportkosten, en de Gebruiker zal om zijn/haar bankgegevens worden gevraagd. De vergoeding van de Goederen is niet onderworpen aan btw, overeenkomstig de bepalingen van Wet 37/1992 inzake btw, art. 37/1992. 78.31º. De betaling gebeurt via bankoverschrijving. De portokosten worden vergoed, inclusief btw. De betaling gebeurt op dezelfde manier als de contractering van de dienst.

Als de Goederen worden gerecupereerd nadat de Gebruiker voor zijn/haar verlies werd vergoed, is hij/zij verplicht de vergoeding aan Auctane, S.L.U. terug te betalen via bankoverschrijving op de door Auctane, S.L.U. opgegeven rekening.

Er worden geen vorderingen in het kader van de levering van de Goederen aanvaard als de Gebruiker de bestelling heeft geannuleerd, als de Gebruiker opdracht heeft gegeven om de bestelling stop te zetten of terug te sturen, of nadat de Goederen aan het Transportagentschap zijn overhandigd omdat in dit geval niet kan worden gegarandeerd dat de Goederen naar hun plaats van herkomst zullen worden teruggestuurd. Desalniettemin zal Packlink alles in het werk stellen om de levering te annuleren als de Gebruiker hierom verzoekt.

c. Dekking

Verzekeringsdekking is enkel van toepassing in geval van verlies, zichtbare schade die op de afleveringsbon is aangegeven, en niet-zichtbare schade waarvan tijdens een deskundige beoordeling is vastgesteld dat ze tijdens het transport van de goederen is veroorzaakt.

i. Dekking: Goederenverzekering (Verlies/Schade)

Alle diensten omvatten de dekking die wordt beschreven in punt 13.a ‘Maximale aansprakelijkheid van Packlink’, met uitzondering van de diensten met betrekking tot artikelen in punt 7 ‘Verboden en/of Beperkte voorwerpen’, die met medeweten van de Gebruiker, en op diens eigen risico en verantwoordelijkheid zijn vervoerd. Enkel gebruikers die zich aan punt 13.b ‘Modaliteit en deadlines voor vorderingen wegens schade of verlies’ houden, kunnen een vordering indienen. Als de Gebruiker geïnteresseerd is in extra dekking van de totale waarde van de Goederen, tot een maximumbedrag van € 2500,00, moet hij/zij dit tijdens het contracteringsproces specificeren.

Wanneer een Gebruiker extra dekking afsluit, dekt deze de volledige, gecontracteerde Verzending, ongeacht het aantal pakketten dat de Verzending omvat. In geval van verlies wordt een vergoeding uitbetaald ter waarde van het opeisbare maximumbedrag, na indiening van gedocumenteerd bewijs van de waarde van de goederen in kwestie.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vermelding van het verzekerde bedrag dat, in geval van een vordering, zal moeten worden gestaafd met de facturen van de Goederen. De verzekeringsmaatschappij kan een beroep doen op onderverzekering als de eiser geen verzekering heeft afgesloten die de werkelijke waarde van de Goederen dekt, in overeenstemming met wet 50/1980 van 8 oktober 1980 betreffende verzekeringscontracten en haar regelgeving:

Voorbeeld: Ontbrekende Goederen Verzekerde som: € 250,00 Schadebedrag: € 341,14 Werkelijke waarde van de Goederen: € 341,14 Percentage dat op de Verzekerde waarde moet worden toegepast: 73,28 % Bedrag dat moet worden uitbetaald: € 183,21

Beschadigde Goederen Verzekerde som: € 300,00 Schadebedrag: € 250,00 Werkelijke waarde van de Goederen: € 600,00 Uit te betalen bedrag: € 125,00 (Verzekerde som x Bedrag van de schade/Werkelijke waarde van de Goederen)

De extra dekking sluit schade aan en/of verlies van gebruikte goederen, met name alle Goederen met een factuurdatum van 60 dagen of meer, uit tenzij een aanvullende tweedehandsverzekering wordt afgesloten, zoals bepaald in punt 13.c.ii.

Als de klant dekking afsluit voor een verzending die uit meerdere pakketten bestaat, berekent de verzekeraar de gemiddelde waarde per pakket; als de verzending van 2 pakketten verzekerd is voor € 1000,00 euro, dan erkent de klant dat de maximale vergoeding per stuk € 500,00 bedraagt.

De dekking geldt voor alle gecontracteerde diensten, op voorwaarde dat de vervoerde goederen niet op de lijst van Verboden of Beperkte voorwerpen staan, of geen schade hebben geleden door onvoldoende verpakking, in welk geval de Gebruiker op het moment van bestelling accepteert dat ze worden vervoerd zonder enige verzekeringsdekking.

In geval van zichtbare schade vereist de verzekering dat deze op de afleveringsbon/PDA wordt vermeld; als de Ontvanger de schade op het moment van ontvangst aangeeft, ontslaat de Gebruiker de vervoerder en Packlink van elke aansprakelijkheid. In geval van onzichtbare schade dient de klant uiterlijk 7 dagen na levering een vordering in te dienen.

De dekking geldt enkel als de Gebruiker up-to-date is met de betalingen van alle diensten en eventuele extra kosten. In geval van openstaande bedragen op het moment van de vordering, zal Packlink uitsluitend aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de geldende wetgeving.

ii. Aanvullende tweedehandsverzekering

Gebruikers die tweedehandsgoederen -met name goederen met een factuurdatum van 60 dagen of meer- verzenden, kunnen een dekking tot € 500,00 afsluiten via de optie "Tweedehands" tijdens het contracteringsproces. De Verzekeraar zal altijd om een Beëdigde verklaring van waarde en Bewijs van waarde verzoeken voor de verwerking van de schadevergoeding.

iii. Voorwerpen zonder verzekeringsdekking

De volgende voorwerpen, hoewel het vervoer ervan niet ten strengste verboden is, worden niet verzekerd, noch door verzekeringen die zijn opgericht onder de nationale of internationale wetgeving inzake het vervoer, noch door de gratis verzekering die in de prijs van de verzending is inbegrepen, en kunnen evenmin worden verzekerd door een Extra dekking: [Lijst van voorwerpen die niet in aanmerking komen voor verzekeringsdekking](https://support.packlink.com/hc/nl/articles/208328585# restricted).

iv. Gebruikte verpakking

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de verpakking geschikt is voor het vervoer van de Goederen. Er worden geen claims aanvaard voor Goederen die niet voldoen aan de Verpakkingsgids.

14. ANNULERING VAN HET ORDER

Alle annuleringsaanvragen worden verwerkt overeenkomstig ons Annuleringsbeleid. Als de Besteller zijn/haar order wil annuleren maar de dienst al heeft betaald, moet hij/zij Packlink een e-mail sturen vanaf het adres dat voor het contracteren van de dienst werd gebruikt, Packlink kan een door de Gebruiker gecontracteerde dienst die op de lijst van "Geweigerde partijen" van de Europese Commissie staat, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving annuleren: (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm). De Klantenservice zal de Gebruiker wel altijd op de hoogte brengen van de annulering van het order.

Als de Verzending wordt geannuleerd voordat het Transportagentschap vertrokken is om de Goederen op te halen, zal de Gebruiker Packlink geen boete of vergoeding verschuldigd zijn, en zullen de transportkosten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de annulering worden terugbetaald.

Als de Verzending wordt geannuleerd nadat het Transportagentschap de Goederen heeft afgehaald op de ophaallocatie, maar voordat de Goederen daadwerkelijk op de plaats van bestemming zijn afgeleverd, kan Packlink niet garanderen dat de verzending wordt gestaakt en correct wordt geretourneerd. In dit geval heeft de Geregistreerde Gebruiker dus geen recht op terugbetaling van het gecontracteerde transport en moet hij/zij Packlink op voorhand vergoeden voor de kosten van het vervoer van de te retourneren Goederen naar de ophaallocatie of het adres dat de Geregistreerde Gebruiker heeft opgegeven. Annuleringen na levering van de Goederen op de plaats van Bestemming worden niet aanvaard.

Annuleringen naar aanleiding van dubbele orders zijn altijd gratis; dubbele orders zijn orders waarbij het eerste order al betaald is, en het tweede order moet worden geannuleerd omdat het hetzelfde punt van herkomst en bestemming heeft.

15. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

De leveringen kunnen vertraging oplopen omwille van de volgende redenen: • Oorlog, burgeroorlog, vijandelijke inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (al dan niet verklaarde oorlog), rebellie, revolutie, oproer, usurpatie, of plundering. • Ioniserende straling of besmetting als gevolg van radioactiviteit, radioactieve, toxische, explosieve, gevaarlijke of andere eigenschappen van een explosieve nucleaire component, en/of drukgolven veroorzaakt door vliegtuigen en andere bovengrondse apparaten die zich met sonische of supersonische snelheid verplaatsen. • Stakingen, demonstraties, vieringen van provinciale, regionale of nationale evenementen in het afhaal-, doorvoer- of leveringsgebied. • Natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden die het normale verkeer van de voor het vervoer van de Goederen gebruikte voertuigen belemmeren. • Ontbrekende, ontoereikende of onjuiste verpakking van de Goederen. • Onvolledige informatie, die de levering of afhaling bemoeilijkt. • Verzendingen van en naar Afgelegen gebieden in het binnen- buitenland. • Verzendingen die worden gecontracteerd met een te lage opgave van het gewicht of de afmetingen van de verzonden Goederen. Als de dienstverlening vertraging oploopt ten gevolge van één van deze situaties, worden elke aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling en elk recht op vordering ongedaan gemaakt.

16. BEPERKTE TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Packlink kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Gebruiker tot Packlink beperken, en/of weigeren met de Gebruiker te corresponderen: • als de Gebruiker op de lijst van "Geweigerde partijen" van de Europese Commissie staat. (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm); • als er een verandering in de regelgeving of wetgeving wordt doorgevoerd die de mogelijkheden van Packlink beperkt om toegang te bieden; • in het geval van een gebeurtenis buiten de wil van Packlink die de toegang verhindert (bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, bij technische problemen, capaciteitsproblemen of communicatieproblemen); • als het gedrag van de Gebruiker jegens Packlink onrechtmatig is, of zijn/haar handelingen in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden; • als de Gebruiker één van de regels overtreedt van de Gebruiksvoorwaarden van de website en/of de Bijzondere Voorwaarden die daarin kunnen zijn opgenomen.

17. AANVULLENDE WETTELIJKE REGELING

Met betrekking tot alles wat niet onder deze Algemene Voorwaarden valt, moeten de bepalingen van de nationale en internationale wetgeving die van toepassing is op de door Packlink aangeboden vervoersdiensten in acht worden genomen.

18. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Op dit contract, en met name op de bepalingen van dit contract en zijn interpretatie, geldigheid en uitvoering, is de Spaanse wetgeving van toepassing. De partijen onderwerpen zich aan het gezag van de Rechtbanken van Madrid. Bij wijze van uitzondering op het voorgaande, zullen de partijen zich, overeenkomstig de Spaanse wetgeving, aan de bevoegde Arbitragecommissies voor vervoer onderwerpen voor de beslechting van geschillen ter waarde van maximum € 15 000,00, mits het gaat om overlandvervoer.

19. DEELBAARHEID VAN CLAUSULES

Als wordt vastgesteld dat enige clausule in deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing is, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen of clausules in deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikers kunnen zich eveneens op elk moment wenden tot het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie via deze link.