1. Packlink
 2. Terms and conditions

Hüküm ve Koşulları

Web Sitesi Sahibi

packlink.com web sitesinin sahibi (bundan sonra Web sitesi olarak anılacaktır) B83357863 CIF numarası ile Madrid Ticaret Sicili 17.909 Cilt, Yaprak 138, Kısım 8, Sayfa M-309219, Girdi 4’e kayıtlı, Calle Amaltea, 9, 28045, Madrid adresinde mukim, 11938624-1 no.’lu taşımacılık operatörünün (bundan sonra packlink.com olarak anılacaktır) sahibidir.

Bu Kullanım Koşulları hem Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen tanıtım ve bilgi verme amaçlı aktiviteler için hem de burada sunulan hizmetlerin tedarik edilmesinde her zaman, Web sitesinin yalnızca gezinme amaçlı kullanımının yanında site içerisinde hizmetlerden yararlanmalarda geçerli olacak, fakat bu son aktiviteler bu Kullanım Koşullarının dışında tatbik edilebilir Genel Sözleşme Koşullarına, uygulanabilecek Özel Koşullara ve Web sitesinin Gizlilik Politikası koşullarına da tabidir. Web sitesinin erişim ve kullanımı Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcı yükümlülükleri

Kullanıcılar Hukuka, görgü kurallarına, bu Kullanım Koşullarına ve geçerli olduğu yerlerde Pcklink.com’un Web sitesi için belirlediği diğer kural veya politikaların tümüne bütünüyle uyarak Web sitesinin sorumlu kullanımını üstlenmiş olurlar.

Kayıt olurken Packlink.com’un hizmetlere erişim sağlayan kimlik tanıtıcıları olması açısından sağladığı “Parolayı” gerektiği şekilde güvende tutmak için bunların kullanımını veya erişimini üçüncü taraflara sağlamamayı kabul eder ve yine bunların yanlış kullanımından doğabilecek hasarların sorumluluğunu üstlenirler. Benzer şekilde Kullanıcı bu bilgilerin kaybolması veya çalınması durumlarıyla birlikte üçüncü bir tarafın “Parolaya” erişim sağlama konusunda ortaya çıkacak her türlü riski Packlink.com’a mümkün olduğunca en hızlı şekilde haber vermeyi taahhüt eder.

Kullanıcılar Web sitesini kullanırken ilgili yasalara ve üçüncü tarafların haklarına saygı göstermeye mecburdur. Benzer şekilde Kullanıcılar Web sitesini sorumlu, doğru ve yasalara uygun biçimde kullanmalı, özellikle de aşağıdaki aktivitelerden kaçınmalı, bu liste ise tamamen kapsayıcı ve eksiksiz bir liste olarak algılanmamalıdır:

• Hizmetlerin hukuk dışı, ahlaka aykırı veya toplum tarafından genel kabul edilen görgü kurallarına karşı şekillerde veya bu tür amaçlarla kullanımı; • Herhangi bir kamusal iletişim biçimi üzerinden içerik çoğaltımı veya kopyalanması, dağıtılması veya kamuya erişim sağlanması; Web sitesinin herhangi bir yanının dönüştürülmesi veya değiştirilmesi; • packlink.com veya herhangi başka bir üçüncü tarafa ait fikri veya sınai mülkiyet haklarını çiğnediği düşünebilecek herhangi bir eylemde bulunulması; • Hizmetlerin ve özellikle Web sitesi üzerinden elde edilen her türlü bilginin reklam, doğrudan pazarlama veya herhangi bir başka ticari niyetle bildirim göndermek amacıyla kullanımı, amacından bağımsız olarak çoklu alıcılara teklifsiz mesajlar gönderilmesi veya bu bahsedilen bilgilerin satılması ya da açık edilmesi; • Web sitesinin kullanımında veya Web sitesinin herhangi bir hizmetinin kullanımı sırasında üçüncü tarafların parolaları veya kodlarının kullanımı da dahil olmak üzere sahte kimlik kullanımı veya başkalarının kimliklerinin taklit edilmesi.

Web sitesi kullanıcıları bu Kullanım Koşullarına ve yürürlükteki yasalara uymalıdırlar. Packlink.com’un kanaatince bu Kullanım Koşullarına, Hukuka, Packlink.com veya işbirlikçilerinin belirlediği kurallara aykırı olan veya Packlink.com veya işbirlikçilerinin düzgün işleyişine, imajına, itibarına ve/veya prestijine etki edebilecek herhangi bir davranış tespit etmesi halinde Packlink.com belli Kullanıcıların Web sitesine erişimini iptal etme veya kısıtlama hakkını saklı tutar. Benzer şekilde Packlink.com Kullanıcıları Web sitesinin yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutabilir.

Packlink.com, Web sitesini veya Packlink.com iletişim kanallarını uygunsuz kullanan Kullanıcıların erişimini engelleme hakkını da saklı tutar.

Web sitesi işleyişinin sorumluluğundan muafiyet

1. Kullanıcıların sağladığı bilgilere ilişkin olarak, Web sitesindeki içeriklerin, dosyaların, bilgilerin, reklamların, fikirlerin, konseptlerin ve görüntülerin herhangi biri yasalara, ahlak kurallarına, iyi niyete ve kamu düzenine aykırıysa veya herhangi bir bilgisayar virüsü ya da benzer bir yazılım bulunduruyorsa silinecektir. Packlink.com, Web sitesine bağlı olmayan veya Packlink.com tarafından yönetilmeyen içerikler, dosyalar, bilgiler, reklamlar, fikirler, konseptler veya görüntülerden sorumlu tutulmayacaktır. Packlink.com, Web sitesinin veya içeriklerinin Kullanıcı tarafından kötü kullanımının doğrudan veya dolaylı sonuçlarının sorumluluğunu kabul etmez; Web sitesinin ya da sunuculuğunu yaptığı içeriklerin erişimi veya kullanımından, çoğaltılmasından veya paylaşılmasından doğabilecek sonuçların, hasarların veya eylemlerin tek sorumlusu her koşulda Kullanıcının kendisidir. 2. Site üzerinden Kullanıcılara sağlanan içeriklere ilişkin olarak, Packlink.com, Web sitesine bağlı olmayan veya Packlink.com tarafından yönetilmeyen içerikler, dosyalar, bilgiler, reklamlar, fikirler, konseptler veya görüntülerden hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Packlink.com, Web sitesi içeriklerinin kötü kullanımlarının hiçbirinden sorumlu olmadığı gibi bunun sorumlusu tamamen içeriklerin erişimini veya kullanımını elde eden Kullanıcının kendisidir. 3. Sunuculuğunu Packlink.com web sitesi üzerinden erişim sağlanan sayfaların yaptığı içeriklere ilişkin olarak, Web sitesi, site üzerinden veya bağlantılardan ya da bu birleşik web sitesiyle bağlantılı hizmetlerden erişilebilen herhangi bir birleşik web sitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak verilen, yayımlanan veya dağıtılan içerikler, dosyalar, bilgiler, reklamlar, fikirler, konseptler ve görüntülerin hiçbirinden sorumlu tutulmayacaktır. Benzer şekilde Packlink.com, Web sitesinin grafik öğelerinin (markalaşma) yer aldığı semboller veya bir çerçeve dahi görünse bile, satın alma veya sözleşme süreçlerinin doğrudan üçüncü tarafın web sitesi üzerinden gerçekleştirildiği durumlarda kendi Web sitesi erişimi üzerinden üçüncü taraflardan elde edilmiş veya sözleşme ile alınmış hizmetlerin, malların veya ürünlerin mesuliyetinden de beraat etmektedir. 4. Packlink.com web sitesinin işleyişiyle ilgili olarak, web sitesi verdiği hizmetleri ve içeriği daima bu tedarik etme sürecini tatmin edici hale getirecek mevcut teknik araçların hepsini kullanarak sunmaya devam eder. Packlink.com gerekli gördüğü koşullarda Web sitesinde yer alan bilgiler üzerinde ve kendi hizmet ve içeriklerinde düzeltme, geliştirme veya değişiklik yapabilir ve bu durum herhangi bir tazminat ödeme hakkı doğurmayacağı gibi herhangi bir yükümlük tanınması anlamına da gelmez. Packlink.com, Web sitesinin işleyişinin mevcudiyeti ve teknik devamlılığından doğabilecek herhangi bir hasar türünden sorumlu değildir. Buna karşın Packlink.com, teknik bir sorun oluşması halinde hizmetlerini yeniden kurması için gerekli tüm eylemleri yerine getirecektir. Siz bir Kullanıcı olarak sadece ve münhasıran kimlik bilgilerinizden ve Web sitesinin içeriklerine veya hizmetlerine erişiminizden sorumlusunuz. Bu kimlik bilgileri Kullanıcı gizli kodu ve isminden meydana gelmektedir. Packlink.com, Web sitesinin içerik ve hizmetlerine erişimin gerektirdiği kodların kötü kullanımından, kullanıcıların her türlü kötüye kullanımından doğacak sonuçlardan, bu kodların kaybolmasından veya unutulmasından ya da yetkili olmayan üçüncü taraflarca uygunsuz kullanımlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Fikri ve sınai mülkiyet

Tüm içerikler, özellikle de tasarımlar, ikonlar, yazılımlar, fotoğraflar, modeller, illüstrasyonlar, ses bantları, metinler, logolar, ticari markalar veya Web sitesini meydana getiren ve sınai ve ticari kullanıma tabi diğer tüm öğeler fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamı çerçevesinde Packlink.com’a ve/veya Web sitesinde yer almaları için tam yetki vermiş bulunan üçüncü taraf hak sahiplerine aittir.

Hiçbir koşulda bu hakların tümünün veya bir kısmının aktarılma lisansı veya feragat hakkının tanındığı ve ayrıca başta içeriklerin değiştirilmesi, istismar edilmesi, çoğaltılması, dağıtılması veya kamuya açılması dahil olmak üzere Packlink.com’un veya ilgili hak sahiplerinin açık izni olmaksızın bu içeriklere dair herhangi bir hakkın veya hak beklentisinin verildiği yorumu çıkarılamayacaktır.

Kullanım Koşullarında Değişiklik Yapılması

Packlink.com bu Genel Sözleşme Koşullarını, Kullanıcıları Site üzerinden haberdar etmek suretiyle, hukuki sebeplerle, teknik sebeplerle veya hizmet sunumunda ya da içeriklere veya Web sitesine erişimde yapılan değişiklikler sebebiyle değiştirme, güncelleme veya gözden geçirme hakkının yanında uygulanabilir davranış kurallarından veya ilgili olduğu yerlerde stratejik şirket kararlarından doğabilecek değişiklikleri uygulama hakkını saklı tutar.

Uygulanacak Hukuk

Web sitesinin bu Kullanım Koşulları İspanya hukukuna tabidir.

Packlink hizmetlerinin genel koşulları

1. TANIMLAR

Aşağıda Packlink hizmetleri Genel Sözleşme Koşullarında (bundan sonra Genel Koşullar ya da Genel Sözleşme Koşulları olarak anılacaktır) belirtilen bazı kavramlar tanımlanmıştır:

• Taşıma Şirketi: Packlink’in işbirlikçi ortakları. • Uzak Bölgeler: kayıtlı nüfusu 10,000’den az olan ilçeler ve nüfus yoğunluğundan bağımsız olarak en yakın Taşıma Şirketine 50 km’den daha uzak mesafede bulunan yerler. • Packlink Yardım Merkezi: hizmet danışma, idare veya hizmet konularında Packlink ile kurulan iletişim kanalı. • Alıcı: Packlink üzerinden anlaşılan bir taşıma şirketi yoluyla Mal teslim alan birey ya da tüzel kişi. • Gönderi: Aynı çıkış noktasından teslim alınan, aynı varış noktasına aynı dün ve saatte, aynı Taşıma Şirketi ile teslim edilen bir veya birden fazla paketin sevkiyatı. • Gönderi Etiketi ve Adres Sayfası: Malların üzerine yerleştirilmesi gereken evraklar. • Ticari Makbuz veya Geçici/Sevkiyat Yetki Belgesi: Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla’ya verilen hizmetlerin yanında yalnızca AB dışına yapılan ithalat/ihracat işlemlerinde Malların üzerine yerleştirilmesi gereken evraklar. • Teslim Alma Yeri: Malların Taşıma Şirketi tarafından teslim alınması gereken adresi belirtir. Boşaltma hizmetinde ise gönderenin sevkiyatın başlaması için gönderiyi alması gereken Teslim Alış Noktasını belirtir. • Teslimat Yeri: Taşıma Şirketinin Malları teslim etmesi gereken adresi belirtir. Boşaltma hizmetlerinde ise Alıcının Malları teslim almak için gitmesi gereken Teslim Alış Noktasını belirtir. • Mal(lar): Taşınan eşya(lar). • Gönderen: Gönderinin teslim alma anında Malları Taşıma Şirketine teslim eden birey veya tüzel kişi. • Teslim Alma Noktaları: Gönderenin Malları bırakabileceği ve/veya Alıcının teslim alabileceği, genelde dükkanlardan veya ticari tesislerden oluşan yerler. • Web sitesi: www.packlink.com • Kullanıcı: Ticari veya kurumsal etkinlikleri alanında kâr amacıyla iş yapan bir hukuki kişiliğe sahip olmayan tüzel kişi veya kişileri veya (ii) profesyonel etkinliği çerçevesinde Malların teslim alınıp teslim edilmesi için Packlink hizmetlerini satın alan ve bu hizmetlerin tüm ödemelerinden sorumlu olan, bu anlamda alınan hizmetlerle ilgili hak talebinde bulunma ve soru sorma yetkisine tek başına sahip olan, bu taleplerini de sohbet üzerinden veya Web sitesi formunu kullanarak ya da hizmetin web sitesinde sağlanırken kullanılan e-posta adresini kullanarak iletmesi gereken serbest çalışan kişiyi belirtir. • Kayıtlı Kullanıcı: Web sitesine hesap oluşturarak kaydolmuş olan kullanıcılar. Packlink hizmetlerinin satın alınması için bir hesap oluşturmak gereklidir.

2. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLER

Bu Genel Koşullar, B83357863 CIF numarasıyla Madrid Ticaret Sicili, 17.909 Cilt sayısı, 138 Yaprak, Bölüm 8, Sayfa M-309219, Giriş 4 ile kayıtlı, Calle Amaltea 9, 28045, Madrid adresinde mukim Auctane, S.L.U. ile (bundan sonra Packlink olarak anılacaktır) Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri satın alan Kullanıcı arasında doğan ilişkilerin idaresini belirleyecektir.

Bu Genel Koşullar Bilgi Toplumu ve elektronik ticaret hizmetlerinde geçerli olan mevcut düzenlemelerin hükümlerine ve ayrıca Genel Sözleşme Koşullarına ve uygulanabilir tüm hukuki kurallara uygun olacak şekilde düzenlenip kaleme alınmıştır.

Web sitesi hizmetlerinin herhangi birinin kullanımı veya satın alınması Kullanıcının Genel Koşulları ve Web Sitesi Kullanım Koşullarının yanında geçerli olabilecek her türlü Özel Koşulları hiçbir sınırlama olmaksızın kabul ettiği anlamına gelir.

Packlink işbu sözleşmeyle, sunulan hizmetlerin satın alınma prosedürlerinin bu Genel Sözleşme Koşullarında tanımlananların yanında gezinti sırasında ekranda gösterilen spesifik prosedürlerden oluştuğunu belirtir. Örneğin kullanıcı, bilmediğini belirttiği prosedürlerin Web sitesinde sunulan hizmetlere erişim sağlayabilmesi için gerekli olduğunu kabul etmiştir.

Sayfa gezintisi sırasında Kullanıcıların vermiş olduğu veriler üzerinde yapılacak her türlü değişiklik ve/veya düzeltme Web sitesinde yer alan talimatlar uyarınca gerçekleştirilmelidir.

3. SÖZLEŞME İLE HİZMET ALIM SÜRECİ

a. Packlink tarafından sunulan hizmet

Packlink, Kullanıcıları ve Taşıma Şirketleri arasında aracı görevi gören bir paket sevkiyat arama motorudur. Kullanıcılar Web sitesi üzerinden farklı Taşıma Şirketlerinin gönderi için önerdikleri fiyatları görebilir ve kendi ihtiyaçlarına en çok uyan Taşıma Şirketinin hizmetini çevrimiçi olarak sözleşmeyle satın alabilir, siparişlerinin durumunu takip etmek için istedikleri zaman kuryenin sağladığı bilgiler üzerinden Web sitesini görüntüleyebilirler.

b. Sözleşme öncesi bilgiler

Hizmeti almak isteyen Kullanıcı gerçekleştirmek istediği Gönderi bilgilerini (Gönderenin posta kodu ve şehri, Alıcının gönderi varış noktasındaki posta kodu veya şehri, gönderilecek paketin ağırlığı, genişliği ve yüksekliği dahil olmak üzere) Web sitesinin hizmetle ilgili “Gönderi Oluşturma” adlı kısmında vermeli ve ardından aramaya başlamalıdır.

 1. Packlink bu talebi aldıktan sonra Taşıma Şirketlerince sunulan fiyatları Kullanıcının belirtmiş olduğu özellikleri göz önüne alarak kendi aramasını yaparak karşılaştırır ve Kullanıcıya fiyat, süre ve Taşıma Şirketinin ismi gibi çeşitli kriterlere göre düzenlenen mevcut taşıma hizmetlerinin bir listesini verir.

 2. Sunulan her hizmet için Packlink, Kullanıcıya hizmetin ana özelliklerini bildirir (örneğin gönderi evraklarının oluşturulması adımına geçmek için bir yazıcı bulunmasının gerekip gerekmediği, kapıda ödeme hizmetinin bulunup bulunmadığı ya da sigorta teminatının sunulup sunulmadığı gibi).

Seçili gönderi hakkında daha fazla bilgiye “Detaylar”a tıklanarak açılacak bir menüden erişilebilir.

 1. Kullanıcı, istediği hizmeti belirledikten sonra “Satın Al” butonuna tıklayarak bu hizmeti satın alabilir.

Ardından Kullanıcı yeni bir sayfaya yönlendirilir ve burada Packlink tarafından sunulan sigorta teminatını inceleyebileceği gibi Gönderi ile ilgili şu ek bilgileri girebilir:

• “Kişisel Veriler” (isim ve e-posta adresi - kullanıcının yaptığı seçime göre siparişin ne zaman gönderileceği); • “Gönderi İçeriği” (gönderinin içeriği ve Malların ederi); ve • “İndirim Kuponu” kodu (varsa). • Teslimat sırasında ödeme hizmetinden yararlanıp yararlanılmayacağı. • Bir sonraki adıma geçmeden önce kullanıcı seçilen Taşıma Şirketinin “Gönderi İçeriği” kısmında bulunan bir köprü bağlantısından erişilebilen genel taşıma koşullarını okumalı ve açıkça kabul etmelidir. Aynı zamanda bu Genel Koşulları ve Web sitesinin Gizlilik Politikasını da kabul etmeli, ayrıca Yasaklı Eşyalar listesini okuduğunu belirtmelidir. • Bir sonraki sayfada kullanıcı şunları belirtecektir: • “Gönderi Teslimat Tarihi” (gün ve saat); • Zorunlu “Teslim Alma Bilgileri” (isim, e-posta adresi, telefon numarası ve adres, posta kodu, şehir, vilayet veya eyalet ve ülke önceden girilen bilgiler arasından otomatik olarak alınır); • İsteğe bağlı “Teslim Alma Bilgileri”; • Zorunlu “Teslimat Bilgileri” (isim, e-posta adresi, telefon numarası ve adres, posta kodu, şehir, vilayet veya eyalet ve ülke önceden girilen bilgiler arasından otomatik olarak alınır); • İsteğe bağlı “Teslimat Bilgileri”. • Ofisten ofise veya ofisten eve gönderilerde gönderinin teslim edileceği ofisin belirtilmesine gerek yoktur. Fakat varış yerinde hangi ofisten teslim alınacağının belirtilmesi gerekmektedir. • Yukarıdaki tüm bilgiler girildikten sonra Kullanıcı “Ödemeye Git” adımını seçerek “Onay ve Ödeme” sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı özelinde şu adımlar gerçekleşir: • Kullanıcı “Gönderi Detaylarını” görür (çıkış yeri, teslimat yeri, teslim bırakma tarihi, hizmet, içerik, gönderi, sigorta); • Kullanıcı PayPal ve Kredi Kartı seçenekleri arasından birini seçerek ödeme yöntemini belirtir, ardından bir sonraki sayfada PayPal hesabının (e-posta adresi ve parola) veya Kredi Kartının bilgilerini (kart numarası, son kullanma tarihi [ay ve yıl], güvenlik kodu) girer. • Ödemeden sonra Kullanıcı şunları görecektir: • ilgili verilerle birlikte (Taşıma Şirketi, makbuz tarihi, gönderi numarası, teslimat adresi ve varsa Gümrük faturaları) Hizmetin satın alınma onayı; • Teslimatın kabul edilmesinden önce çıktı alınacak belgelerin gösterimi (halihazırda PDF formatında sunulmuş olan gönderi evrakları ve adres etiketleri). • Kullanıcı Faturalandırma kısmına tıklayarak faturanın çıktısını alabilir. • Tüm bu adımların ardından, bir önceki adrese siparişin tüm detaylarını ve gönderiye tutturulacak etiketlerin çıktı belgelerine ulaşabileceği bağlantıyı içeren bir onay e-postası gönderilir. • Gönderi hizmetini satın aldıktan ve gönderi numarasını elde ettikten sonra Kullanıcı Web sitesinden erişilebilen “Gönderi Takibi” üzerinden gönderiyi arayabilir ve durumunu kontrol edebilir. Kullanıcı her zaman packlink.com adresine gitmek için formu doldurduğu sırada verdiği e-posta adresini kullanmalıdır. Packlink, Kişisel Bilgi formunda belirtilenler dışında başka e-posta hesapları kullanan kullanıcıların kimliğini belirleyemez.

Kullanıcılar tarafından seçilen teslim alma tarih ve saatinin tüm hizmetler veya Taşıma Şirketleri için geçerli olmadığını unutmayın. Kullanıcı hizmetin kesin taahhüt edilip edilmediğini satın alma sırasında kontrol edebilir.

c. Packlink tarafından sunulan ek işlemler

i. Çoklu Gönderi Dosyası. Kullanıcı, her aynı gönderi için değiştirmek üzere bir irsaliye ya da benzer bir evrak hazırlayarak aynı anda birden çok Gönderiyi tek bir dosyaya koyabilir.

Kullanıcı ve Taşıma Şirketi arasında yapılan taşıma sözleşmesinin amacının tek bir Gönderi veya birden çok gönderi olabileceği unutulmamalıdır.

ii. Çevrimiçi Mağazaların Entegrasyonu Packlink.PRO kullanıcılara farklı mağazalardan modüller ekleme imkanı sunar. Bu entegrasyonların amacı, Kullanıcının kendi mağazasında gerçekleştirilen siparişlerin taşımacılığında Packlink.PRO’nun hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır.

d. Malların Teslim Alınması

Packlink, talep edilen hizmetlerin başarılı bir şekilde satın alındığını, Malların teslim alınacağı gün ve saati teyit etmişse, seçili Taşıma Şirketinden bir kurye gelip malları teslim alacaktır. Buna bir istisna, boşaltım hizmetleridir. Burada Gönderenin Malları bir teslim alma noktasına bırakması gerekmektedir. Yeni teslim alma zamanı Packlink Yardım Merkezi üzerinden doğrudan Packlink ile düzenlenmelidir. Yurt içi ve yurt dışındaki Uzak Bölgelere ve bu bölgelerden yapılacak gönderiler gecikmelere, geri iadelere ve hizmet iptallerine tabidir. Kullanıcılar bu konu hakkında daha fazla bilgiye Madde 17: Mesuliyet Reddi bölümünden erişebilirler.

Kullanıcılar Malları teslim alan Taşıma Şirketinden her zaman bir makbuz, teslim alım fişi veya irsaliye istemelidirler. Fiş olmadan yapılan hak talepleri, bu durumda Taşıma Şirketinin Malları gerçekten teslim aldığına dair bir kanıt bulunmadığı için kabul edilmeyecektir.

e. Malların Teslimatı

Teslimatlar Kullanıcının siparişte belirttiği adrese yapılır. Gönderinin Alıcıya teslim edilememesi durumunda Taşıma Şirketi Alıcıya yeni bir teslimat zamanı belirlemesi için bir not bırakabilir. Taşıma Şirketi notu bıraktıktan sonra Malları depoya götürecektir. Ancak her Taşıma Şirketi not bırakmadığından, Kullanıcının Malların takibini yapmak ve Alıcıya haber vermek için Web sitesine erişim sağlaması gerekmektedir. Gönderi için kullanılan hizmete ve/veya Taşıma Şirketine bağlı olmak koşuluyla, teslimat gerçekleştirilemediğinde varış adresine ikinci bir teslimat girişiminde bulunulabilir (Kullanıcıya ek masraf oluşturulmaz). Bazı ülkelerde Alıcının evde bulunmaması durumunda kuryenin Malları mesela bir komşuya veya Teslim Alma Noktası gibi başka bir adrese bırakabileceğini unutmayın.

Gönderi varış noktasında kabul edilmediğinde ya da taşımayı sağlayan şirket herhangi bir sebeple gönderiyi teslim edemediğinde, Packlink teslimata engel olan koşulları derhal kullanıcıya gönderi takibi üzerinden veya teknik sebeplerden dolayı bu yöntem mümkün olmadığında e-posta yoluyla haber verir. Kullanıcı Packlink’e yukarıdaki bilgilendirmeyi almasının ardından iki (2) iş günü içinde gönderiyi teslim almak mı istediğine, yoksa başka bir adrese gönderilmesini mi tercih ettiğine dair yazılı bildirimde bulunarak yanıt vermelidir. Yukarıda belirtilen iki (2) günlük süre geçtikten sonra Kullanıcı kararını Packlink’e bildirmemişse, gönderiye türüne ve içeriğine bağlı olarak geçerli hukuki düzenlemelere göre belirlendiği şekilde muamele edilecektir. Her halükarda gerekli ek ücretlerin ödenmesinin yanında ortaya çıkan posta, masraflar ve harcamaların ödenmesi de Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Mallar Kullanıcının talebi üzerine Gönderene geri iade edildiyse veya başka bir adrese gönderildiyse bu aktarımdan kaynaklanan posta masraflarını Packlink’e Kullanıcı ödeyecektir.

Kesin Teslimat kapsamındakiler hariç, web sitesinde gösterilen tüm teslimat saatleri yaklaşık olup Taşıma Şirketinden alınan bilgileri yansıtır. Web sitesinde sunulan hizmetleri satın almadan önce kullanmayı düşündüğünüz Taşıma Şirketinin koşullarını gözden geçirmeniz tavsiye olunur. Bazen Malların teslimatı Packlink ve/veya Taşıma Şirketinin kontrolünün dışındaki sebeplerden gecikebilir. Tüm sevkiyat saatleri Pazartesiden Cumaya çalışma gün ve saatleri için geçerlidir. Teslim alma, sevkiyat ve varış noktasında olsun, tatil günleri sevkiyat günü olarak kabul edilmez. Ek bir kişi tarafından, kendisine araç içinde sağlanan makineler veya aletler dışında başka yardıma ihtiyaç duyulmadan kolayca taşınabilecek ve az sayıda paketlerin teslim alınması veya teslimatından oluşan koli hizmetleri veya benzer hizmetler söz konusu olduğunda (maksimum 5 paket, paket başına maksimum ağırlık 30 kg olmak üzere), tüm yükleme ve boşaltma masraflarını Taşıma Şirketi üstlenecektir.

Yükleme ve/veya boşaltma için olağan dışı ya da özel yöntemler gerektiren gönderiler taşıma için kabul edilecektir, ancak Kullanıcı teslimatın kaldırımda yapılıp orada bırakılabileceğini ya da alıcının teslim alması için en azından 2 iş günü tutulmak üzere Taşıma Şirketinin evine en yakın deposuna götürüleceğini kabul eder. Packlink, Kullanıcının talebi üzerine bu teslimatların yapılması için araçların ve özel kaynakların sağlanması için işbirliği gösterecek, fakat Kullanıcının Ek Ücret yetkisi vermesi gerekecektir. Ödeme kabul edilene kadar Packlink herhangi bir araç sağlamayacaktır.

Packlink postane kutularına veya özel adreslerin mektup kutularına teslimatlara izin vermemektedir.

4. TAŞIMA ŞİRKETLERİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARI

Gönderilerin teslimatı ve teslim alınmalarında Taşıma Şirketlerinin kendi koşulları geçerli olacaktır. Bu koşullara kendi web sitelerinden erişilebilir. Ayrıca 3.2 no.’lu paragrafta (Hizmetin Satın Alınması) belirtildiği üzere Kullanıcının gönderiyi hazırlarken erişim sağladığı bu koşulları o sırada kabul etmesi gerekir. Teslimat ve teslim alma konusunda bu Web sitesinde yayımlananla Taşıma Şirketinin web sitelerinde yayımlanan arasında uyuşmazlık olması halinde, Web sitesinde yayımlanan fiyatların Taşıma Şirketinin fiyatlarını yansıtmasından dolayı her zaman Taşıma Şirketinin hizmet koşulları yürürlükte olacak, sigorta teminatı buna bir istisna oluştururken bu konuda Packlink Web sitesindeki umumi koşullar geçerli olacaktır.

5. PACKLINK YÜKÜMLÜLÜK VE HAKLARI

Malların teslim alınması ve teslim edilmesinin Kullanıcı tarafından siparişin verildiği sırada seçilen Taşıma Şirketi aracılığıyla organize edilmesinden Packlink sorumlu olacaktır. Packlink Mallarla doğrudan temasa geçmez. Fakat Gönderinin Packlink’le çalışan ve Packlink’in müşterisi olan Taşıma Şirketlerinden biri üzerinden sipariş edilmesi/yönetilmesi görevini üstlenir. Kullanıcının siparişle ilgili ilettiği tüm taleplerle/sorularla, bunların hizmetin Packlink’ten satın alınırken kullanılan e-posta adresi ile yazılı biçimde iletilmiş olması koşuluyla, Packlink ilgilenecektir.

Kullanıcılar şikayetlerine/bilgi taleplerine yanıtlarını aynı kanal üzerinden alacaklardır. Daha fazla bilgi için bakınız Madde 13: Taleplerin İdaresi .

Taşıma Şirketi ve/veya Packlink, Malları belli sebeplerle reddetme hakkına sahiptir. Bu sebepler arasında ambalajın bulunmaması, ambalajın eksik olması, Malların boyut veya ağırlığının hizmetin satın alındığı sırada belirtilenlerden yüksek olması ve Malların türlerinin böyle gerektirmesi (bakınız Yasaklı Ürünler Listesi) gibi koşullar bulunmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

6. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tüm Gönderilerin Ambalajlama Kılavuzu takip edilip bu metnin içeriği göz önüne alınarak taşıma için doğru bir şekilde ambalajlanıp korunması ve taşımayı gerçekleştiren ekipmana veya personele zarar veya hasar vermediğinden emin olunması gerekmektedir. Ambalajlamanın Malların taşınması için uygun olduğunu kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Ambalajlama Kılavuzuna uyulmadığı takdirde Mallarla ilgili yapılan şikayetler web sitesinden mi Taşıma Şirketinden mi yapıldığına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Kutu içinde teslim edilmeyen veya doğru bir şekilde ambalajlanmamış eşyalar Packlink’in sunduğu hizmetlerin kapsamında değildir ve gecikmelere, geri iadelere veya el konmalara tabi olabilir. Bu durumlarda Packlink ortaya çıkan taşıma masraflarının geri ödemesini yapmayacağı gibi siparişin iptali, Malların “Teslim Alınamaması” ya da geliş yerine geri iadesi gerçekleşene kadarki sürede ortaya çıkan taşıma masraflarını Kullanıcı karşılamak durumundadır.

Ayrıca Kullanıcı eksik ya da yanlış ambalajlama sebebiyle aktarım sırasında kendi Malları tarafından diğer Gönderilere karşı doğabilecek hasarların da sorumlusu olacaktır.

Gönderenin Malları siparişi verdiği sırada seçtiği Taşıma Şirketini temsil eden kuryeye teslim ettiğinden emin olması gerekmektedir. Gönderinin Göndereni Kullanıcı değilse malları hangi şirketin teslim aldığını haber vermek Kullanıcının sorumluluğundadır: bu iletişimin kurulmaması Packlink’e herhangi bir sorumluluk doğurmaz.

Tüm Gönderilerin doğru bir şekilde etikenlenmiş olması ve tüm Gönderi Etiketlerinin, Adres Sayfalarının ve Ticari Faturaların (gerekliyse) çıkmayacak şekilde yapıştırılmış ve görünürlüğü kolaylaştırmak açısından paketin/eşyanın en büyük düz yüzeyine yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Kullanıcı aynı sipariş içinde birden fazla paket gönderiyorsa Gönderi Etiketlerinin ve Adres Sayfalarının düzgün bir şekilde tutturulduğundan emin olmalıdır.

Eğer Gönderen, siparişi meydana getiren paketleri doğru şekilde etiketlememişse, Taşıma Şirketinin kuryesi siparişi teslim almayı reddedebilir. Eksik veya anlaşılmayan etiketlemeden veya Gönderenden kaynaklanan herhangi başka bir etiketleme eksikliklerinden doğabilecek teslimat gecikmelerinden veya teslimatın yapılamamasından ne Packlink ne de Taşıma Şirketi kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Gönderi Etiketi veya Adres Sayfası olmayan Malların ücretiz olarak geri gönderilemeyeceği unutulmamalıdır. Bir Gönderi bu sebeple geri iade edilmek durumunda kalırsa satın alınan taşıma hizmetinin geri ödenmesine dair bir hak doğmayacaktır. Ayrıca bu işlemlere karşılık gelen bedellerden de Kullanıcı sorumlu olacaktır (bakınız Madde 9: Ek Hizmet Bedelleri ).

Kullanıcının Gönderinin talebi ve satın alınması, etiketlemesi, taşınması veya faturalandırılması ile ilgili sağladığı tüm veriler (elektronik yolla verilenler de dahil olmak üzere) doğru, eksiksiz, yeterli ve sözleşmede verilenlerle örtüşür veriler olmalıdır. Bu verilere paketin ağırlığı ve boyutları, içeriği ve Alıcıya dair tam isim, posta kodu dahil tam adres, telefon numarası (her zaman varış ülkesine ait olmalıdır) ve e-posta adresi gibi bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir. Bu bilgileri kontrol etmek kuryenin sorumluluğunda değildir.

Gönderi içeriğini ve değerini doğru şekilde bildirmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, paketin değerini bildirmesinin, Ek Sigorta Teminatı satın almadığı takdirde kendisine kayıp veya hasarlar için herhangi bir tazminat hakkı sağlamadığının bilincindedir, çünkü bahsedilen “değer” alanı yalnızca bilgi, Gümrük, istatistik vs. amaçlarına hizmet etmektedir. Kullanıcı gerekli tüm bilgileri sağlamadıysa Taşıma Şirketinin kuryesi teslim almayı ve/veya teslimatı reddedebilir; bu durumda ortaya çıkan masraflar Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Malların kara, deniz ve hava mal taşımacılığında geçerli yasal yükümlülük ve düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Bu konuda bir yasaya uyulmamasında ya da Malların çıkış ülkesinde, aktarmada veya varış yerinde yasa dışı kabul edilmesi halinde doğabilecek her türlü idari ceza tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olup hepsini Kullanıcı ödeyecektir. Kullanıcının karşılaması gereken masrafların arasında şunlar bulunmakta olup hepsi bunlarla sınırlı değildir: taşıma masrafları, ek ücretler, (acil durum, işletimsel ve yakıt ek giderleri dahil olup bunlarla sınırlı değildir), depo masrafları, KDV, vergiler, faiz, cezalar, idari masraflar, Gümrük ödemeleri, sigorta primleri ve taşıma ile ilgili, Kullanıcıya Packlink tarafından isnat edilebilecek veya tarafından Gönderi konusunda zorunlu kılınan tüm masraflar ve bu Hüküm ve Koşullara uygun olacak şekilde yürürlüğe girecek diğer tüm miktarlar.

Kullanıcı gönderisinin takibinden, herhangi bir gecikme, aksama veya güncel bilgi eksikliği oluşması halinde Yardım Merkezi üzerinden Packlink ile iletişime geçmekten sorumludur Kullanıcı, aksamaların hizmetin yerine getirilmesi için belirlenen süre içerisinde çözülebilmesi için Packlink ve Taşıma Şirketi ile işbirliği içinde davranmayı kabul eder; bu süre genel kural olarak iki iş günüdür ama kesin bir kural değildir.

Kullanıcı, Packlink’e teslimatların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri, Malların yerini ve hizmetin doğru bir şekilde verilebilmesi için gerekli diğer tüm bilgileri sağlamak zorundadır.

Malların Gümrükte alıkonması veya saklanması gibi olaylara sebep olmamak açısından, Üçüncü Ülkelerdeki alıcılara malların teslimatında ödenmesi gereken Gümrük işlemleri ve vergi masraflarını haber vermek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Alıcının gerekli vergileri ödememesi halinde bu ödemenin hizmeti satın alırken kullandığı ödeme yöntemi kullanılarak kendi hesabından tahsil edileceğinin bilincindedir.

Kullanıcı hak taleplerinin (kırılma, hırsızlık, kayıp, kazalar vs.) işleme alınması için gerekli evrakları Paragraf 13: Hak Taleplerinin Yönetimi kısmında belirtilen süreler içinde sağlamalıdır.

Kullanıcı tüm taleplerini/şikayetlerini Packlink üzerinden gerçekleştirmelidir; bunun üzerine Packlink Kullanıcı adına gerekli düzenlemeleri Taşıma Şirketi ile gerçekleştirecektir. Kullanıcı Taşıma Şirketiyle doğrudan iletişime geçtiği takdirde bu durumun meseleyi karmaşıklaştıracağı ve sürecin düzgün yürütülmesine engel olacağı ihtimali yüksektir. Kullanıcının Taşıma Şirketiyle birlikte attığı adımlardan Packlink kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcı, bu paragraftaki koşullara, bu Genel Koşullarda belirtilen diğer yükümlülüklere ve Taşıma Şirketinin koşullarına uymadığı takdirde Packlink’in ve Taşıma Şirketinin ortaya çıkabilecek herhangi bir masrafın, giderin, kayıp veya hasarların hiçbir şekilde sorumlusu olmayacağının bilincindedir. Benzer şekilde bu paragraftaki koşulların ihlal edilmesinin sonucu olarak Packlink veya Taşıma Şirketine karşı doğabilecek her türlü hasar veya masraftan yine Kullanıcı sorumlu olacaktır.

7. YASAKLI VE/VEYA HASARLI EŞYALAR

Yasaklı Eşyalar listesindeki eşyalar hiçbir Packlink hizmetiyle gönderilemez. İhracat söz konusu olduğunda taşınacak malların varış noktasındaki gümrük yetkililerinin kabul edeceği mallarla sınırlı olması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Eşyanın Yasaklı Eşyalar listesinde olmadığını kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

Yasaklı Eşyalar listesinde olan mallar teslim alınmayabilir veya gecikmelere, geri iadelere ya da Gümrük yetkilileri tarafından el konulma durumuna maruz kalabilir. Taşıma Şirketinin ve/veya Packlink.com’un haberi olmadan bir Yasaklı Ürün gönderilirse, Yasaklı Ürün veya Ürünlerin Gönderiminin hiçbir masrafı geri ödenmeyecek olup teslimatta, teslim almada veya herhangi bir aşamada yaşanacak gecikmelerde hak talep edilemeyecektir. Taşıma Şirketi Yasaklı Eşyalar listesindeki Malları teslim alırsa Kullanıcı olası bir ek ücrete ve Malların geri iadesine tabi tutulacak, fiyata dahil olan ya da ek sigorta üzerinden hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır. Packlink’in Gönderi talepleriyle ilgilenmek için otomatik bir bilgisayar sistemi kullandığını ve Packlink personelinin neyin gönderildiğini denetleyemediğini unutmayın. Seçilen Taşıma Şirketinin koşullarından haberdar olmak ve Malların kabul edileceğinden emin olmak amacıyla Packlink Yardım Merkezi aracılığıyla soru sormak Kullanıcının sorumluluğundadır.

Eşya, taşınmasını imkansız kılacak kadar hasarlıysa Taşıma Şirketi eşyayı Kullanıcının gelip teslim alması için elinde tutabilir. Güvenlik veya sağlık sebeplerinden dolayı Mallar elde tutulamıyorsa Taşıma Şirketi önceden haber vermeksizin bunları imha etmeye karar verebilir.

8. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE GÜMRÜK

Packlink’in malları İspanya dışındaki ülkelerden teslim alması veya bu ülkelere teslimat yapmasının gerektiği taşıma hizmetlerinde Packlink’in sorumluluğu her zaman geçerli olan uluslararası anlaşmaların kurallarınca belirlenecektir. Birisinin birtakım belgeler imzalayıp Gönderinin üzerine tutturması gerektiği durumlarda Kullanıcı hizmet satın alma süreci sırasında bundan haberdar edilecektir. Bu evrakların Malların yanında bulunması gerekmektedir. Aksi halde Gönderi gecikebilir veya Taşıma Şirketi Packlink’in Kullanıcıya yansıtmak zorunda kalacağı ek bir ücret uygulayabilir.

Avrupa Birliği dışına teslimat gerektiren Gönderilerde Kullanıcı bunların kesin ihracat olduğunu kabul eder, çünkü hizmet geçici ihracatları (geri iadeler, şirket varlıklarının aktarımları vs.) kabul etmemektedir.

İspanyolca ve İngilizce olarak bir Ticari Fatura veya Geçici Fatura (Malların ticari bir değeri yoksa) eklemek gerekli olacaktır. Kullanıcı faturada ihraç edilecek eşyanın net bir tanımını vermeli ve ihracat sebebini sunmalıdır. Gümrük yetkilileri bu tanımın gönderilen eşyalara uymadığına ya da hatalı tanım yapıldığına (örneğin hediye olarak belirtilmişse ama aslında satın alınmış bir eşyaysa) karar verirse ek bir ücret uygulanabilir veya Gönderi geri iade edilebilir, el konulabilir veya imha edilebilir. Kullanıcı faturadaki bilgilerin doğru şekilde girildiğinden emin olmalıdır. Ticari Faturanın ve veya Geçici Faturanın çoklu kopyalarının teslim alma işlemini gerçekleştiren Taşıma Şirketine teslim edilmesi gerekmektedir. Gerekli kopya sayısı sipariş gerçekleştirildiğinde belirtilecektir.

Mallar, gümrük idaresinin verebileceği yetkilendirmelerde belirlenen tüm şartları ve eşyanın gümrük mevzuatı uygulaması ile tabi olduğu şartları sağlamak, sağlamıyorsa sağlayacak hale getirilecek şekilde düzenlenmek zorundadır. Bu noktanın ihlalinden kaynaklanabilecek veya malın çıkış, transit veya varış ülkesinde yasa dışı kabul edilmesi halinde cezai veya idari her türlü ceza Kullanıcıya tamamen yansıtılacaktır.

Packlink.tr'in Ekonomik Operatör Kimlik numarasını (EORI) içeren her bilgi sunumu durumunda, gümrük idaresine sağlanan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncellenmesinden; yine verilen bilgileri sağlayan her türlü belgenin gerçekliği, doğruluğu ve geçerliliğinden, ayrıca uygun durumlarda malları içeren gümrük rejiminden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Bazı durumlarda Kullanıcı gönderiye orijinal Sevkiyat Yetki Belgesini de doğru şekilde doldurulmuş ve imzalanmış haliyle eklemelidir. Bu belge hizmet satın alınıp onaylandıktan sonra Kullanıcının erişebileceği hale gelecektir. Eğer bu belge gönderiye düzgün bir şekilde eklenmediyse Gümrük muayenesinden geçeceğinin garantisi yoktur.

Kullanıcının içeriğin değerine dair belirttiği miktar yanlışsa Packlink bunun sonucunda ortaya çıkabilecek ödemelerden sorumlu olmayacaktır. Değeri beş bin beş yüz Avroyu (5.500,00 Avro) aşan gönderiler sevkiyat için daha fazla evrak gerektirdiklerinden gecikmeler yaşanabilir. Packlink değeri satın alınabilen maksimum ek teminat miktarını geçen Gönderiler yapılmamasını tavsiye eder.

Packlink’te Kullanıcı yalnızca Malların teslim alınması, aktarılması ve teslimatı hizmetlerini satın alıp bunların ücretlerini öder. Packlink’in, diğer ülkelerde Gönderiyle ilgili ortaya çıkabilecek ödemeler veya vergiler üzerinde denetimi yoktur. Gönderi varış ülkesine gittikten sonra vergi, ücret veya Gümrük ödemesi oluşup oluşmayacağını öğrenmekten kendisi sorumludur. Bunu öğrenmenin en iyi yolu söz konusu ülkenin büyükelçiliğine veya konsolosluğuna sormaktır. Packlink SSS bölümünde konuyla ilgili tavsiye vermekle birlikte bu bilgiler yalnızca yönlendirme amaçlıdır. Packlink’in bu konudaki kesin gereklilikleri belirtme yetkisi veya izni bulunmamaktadır. Gönderinin Alıcısı varış ülkesindeki Gümrük yetkililerince uygulanan tüm Gümrük vergileri ve ödemelerin sorumluluğunu almalıdır. Alıcı bu sorumluluğu almazsa Packlink bu ödenmemiş ücretlerin farkına vardığında tüm Gümrük vergileri, ödemeleri ve Alıcı tarafından ödenmemiş diğer tüm masrafları Kullanıcıdan tahsil edecektir. Alıcının ödeme yapmayı reddetmesi halinde tüm bu ödeme ve vergilerden Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu vergilerin ödenmemesi halinde pek çok ülke Malların imhası/terki için ek bir ödeme uygulayacaktır. Kullanıcı bu ödemeden de sorumlu olacaktır. Bu politika Alıcının tüm Gümrük vergilerini, ödemelerini ve ortaya çıkabilecek diğer masrafları ödemekten sorumlu olması açısından ithalatlarda da geçerlidir. Buna ek olarak ithalatlarda sevkiyat yapıldıktan sonra Taşıma Şirketi, ülke içinde Malların teslim alınmasında ortaya çıkan ve teslimat sırasında ödenmesi gereken masrafları Kullanıcıya bildirecektir. Kullanıcı bu durumun rapor edilmesini takiben iki iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirmezse Packlink Malları İspanya Gümrüğünde bırakma hakkını saklı tutar. Bu da ithalatçıya (bu durumda Kullanıcı) idari masraflar çıkarabilir ve Packlink bunlardan sorumlu tutulamaz.

Malların çıkış ülkesinin dışından geri iade edilmesi halinde bu işlem, Gönderiye konan ithalat ödemesi uygulanarak gerçekleştirilir. İthalat ücretleri her zaman kamuya açık olmayıp genelde ihracat oranlarına karşılık %30 daha yüksektir. Malların ithalatı için ödenen fiyattan daha yüksek olması olasıdır. Gönderiyi satın alan Kullanıcı bu masrafın ödenmesinden de sorumlu olacaktır.

9. EK HİZMET ÜCRETLERİ

Ek Ücretler Packlink.com'a değil, müşterilerin işe aldığı Taşıma Şirketlerine ve söz konusu Taşıma Şirketleri tarafından kullanılan araca bağlıdır. Bu nedenle, Packlink.com Ek Ücretlerin tam tutarlarını belirleyemez. Kullanıcı, Packlink'in, hizmet sözleşmesinde Kullanıcı tarafından belirtilen ödeme yöntemiyle ek ücretleri otomatik olarak tahsil etme ve toplama yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

Belirtilen ödeme yöntemini kullanarak tahsilat mümkün olmadığı takdirde, Packlink, yasal yöntemler de dahil olmak üzere olası tüm önlemleri Kullanıcının ödemesi gereken tutarı tahsil etmek üzere kullanabilir.

a. Beyan Edilen Ağırlık / Hacim Uyuşmazlığı

Kullanıcı Gönderinin ağırlığını ve boyutlarını girdiğinde, sözleşmeye konu olan hizmetin ağırlığına ve ölçümlerine karşılık gelen tutarı peşin olarak öder. Her paketin tam ağırlığını ve boyutlarını girmek zorunludur. Tüm paketler/Mallar Taşıma Şirketi tarafından birkaç kez taranır. Gönderi, gönderi sırasında beyan edilenden daha büyük bir ağırlığa veya hacme sahipse, tutulabilir, nakliye ve/veya teslimatta gecikmeler olabilir veya çıkış noktasına iade edilebilir. Belirtilen bu gibi durumlarda Packlink, hizmet sözleşmesinde belirtilen ödeme yöntemini kullanarak müşterinin hesabından ücreti tahsil eder ve Kullanıcı, söz konusu ücretlendirmeyi bildiren bir e-posta alır.

Bu tür masraflar, Kullanıcının Packlink hesabında sahip olabileceği indirimler uygulanmadan Packlink'in genel tarifesine göre uygulanır. Bu masraflar, hizmet sözleşmesinin imzalanmasından sonra bir yıl içinde, taşıyıcı firma gerçek rakamları rapor ettiğinde oluşacaktır.

b. Teslim Alınamama

Belirtilen yer ve zamanda gönderiler hazır olmadığı takdirde "Başarısız Teslim Alma" için ek ücret tahsil edilecektir. Bu ek ücret, tahsilat işleminde kullanılan araca ve Nakliye Acentesine bağlı olarak, en az 2.00 Avro ilâ 15.00 Avro artı KDV olacaktır. Kullanıcı veya Alıcıya atfedilebilen ve sözleşmeli hizmetin kapsamına girmeyen / dahil edilmeyen nedenlerden dolayı, başarısız teslim alma veya teslim esnasında gecikmeler olması durumunda Ek Ücretler oluşabilir.

c. Adres Değişiklikleri

Adres değişiklikleri, teslim alma veya teslimat adresindeki herhangi bir değişiklik olarak anlaşılır. Bu ücret, belgelenen adresteki bilgi eksikliğinden dolayı dahi uygulanabilir. Bu ek ücret, tahsilat için kullanılan araca ve Taşıma Şirketine bağlı olarak en az 2.00 Avro ilâ 15.00 Avro artı KDV olacaktır. Teslimatın aynı şehir dahilinde bile farklı bir posta koduyla yapılması gerekiyorsa, bu, bir adres değişikliği değil, bir yeniden gönderim oluşturur ve bu durumda ücret, ilk gönderimle aynı olur.

d. İlave Teslimatlar

Taşıma Şirketi, hizmet türü için planlanan teslimat girişimlerini çalışma koşullarına uygun olarak tükettiğinde (çoğu durumda ilk deneme yapılır ve ikinci deneme ücretsizdir), herhangi bir ek teslimat girişimi ücrete tabidir. Bu ücret, teslimat için kullanılan araca ve seçilen Taşıma Şirketine bağlı olarak 2.00 ila maksimum 5.00 Avro + KDV arasında değişebilir.

10. ÖDEME YÖNTEMLERİ

Web sitesinde kabul edilen ödeme yöntemleri şunlardır: • Kredi kartı veya debit kart: Visa, MasterCard. • PayPal Hesabı.

Bu iki ödeme yöntemi ile faturalandırma 15 günde bir gruplanmak suretiyle vadeli ödeme seçilebilir. Bu seçenek Hesap Ayarlarındaki Ödeme Yöntemleri adımından talep edilebilmektedir.

11. VADELİ FATURALANDIRMA

Packlink, şirketlere ve serbest çalışanlara, hizmetleri için doğrudan borçlandırma yoluyla gruplandırılmış ödeme yapma seçeneğini sunar. Bunun için Kullanıcı, Ertelenmiş Hesap oluşturmak için Packlink ile bağlantı kurmalı ve gerekli belgeleri göndermelidir. İlgili departman tarafından onaylandıktan sonra, Kullanıcı yeni ödeme yöntemine erişebilir.

Vadeli ödemeyi tercih eden bir Kullanıcı iki haftada bir minimum otuz (30,00 Avro) Avro tutarında ödeme yapmayı taahhüt eder, böylece faturalandırma döngüsünün geçmesi ve bu tutara ulaşılmaması durumunda Packlink ertelenmiş faturalandırmayı iptal etme hakkını saklı tutar. Packlink, kapanış tarihi her ayın 15'i ve son günü olan 2 aylık faturalandırma döngüsü oluşturur ve fatura düzenlendikten sonraki iş günü otomatik ödeme yoluyla tahsil edilir.

Bir müşterinin otomatik ödemesinin reddedilmesi durumunda Packlink, bunun sonucunda ortaya çıkan finansal giderlerden söz konusu müşteriyi sorumlu tutabilir. Kullanıcı tarafından düzenlenen faturaların ödenmemesi, ertelenmiş hesaba erişimin ve vadeli ödemenin iptalini gerektirecektir.

12. İNDİRİM KUPONLARI

Packlink bazen Kayıtlı Kullanıcılarına ve ticari iletişim gönderme yetkisini veren müşterilerine İndirim Kuponları gönderir. Kullanıcının kuponu varsa, indirim almak için siparişini verirken kupon numarasını girmesi gerekir. Aynı Gönderiye birden fazla indirim kuponu uygulanamaz. İndirim kuponları süresi dolduktan sonra, Web Sitesinde değiştirilemez veya yeni sona erme tarihleri olan başka kuponlar ile değiştirilemez. İndirim kuponları karşılığında asla para talep edilemez.

13. HAK TALEPLERİNİN YÖNETİMİ

a. Packlink’in azami sorumluluğu

Packlink'in azami sorumluluğu, Packlink tarafından sunulan taşıma hizmetlerine uygulanan yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabidir. Halen bu mevzuat aşağıdaki gibidir:

• i. İspanya'da Kara Taşımacılığı: 15/2009 sayılı kanun ve yürürlüğe giren düzenlemeler. • ii. Uluslararası Kara Taşımacılığı: 19 Mayıs 1956'da Cenevre'de imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sözleşmesi (CMR) Sözleşmesi. • iii. İspanya'da Demiryolu Taşımacılığı: 15/2009 sayılı kanun ve yürürlüğe giren düzenlemeler. • iv. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı: 9 Mayıs 1980'de Cenevre'de imzalanan Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılık Sözleşmesi. • v. İspanya'da Hava Taşımacılığı: 1960 Hava Seyrüsefer Kanunu ve Ticaret Kanunu. • vi. Uluslararası Hava Taşımacılığı: Uluslararası Hava Taşımacılığı için Bazı Kuralların Birleştirilmesi Sözleşmesi, 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal'de imzalanmıştır. • vii. İspanya'da Deniz Taşımacılığı: 22 Aralık 1949 sayılı Kanun. Uluslararası Deniz Taşımacılığı: 25 Ağustos 1924 tarihli Konşimentolarla İlgili Bazı Hukuk Kurallarının Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme; 1924 Brüksel Sözleşmesi; 1968 tarihli Lahey-Visby Kuralları; 1979 Brüksel Protokolü. • viii. Dünya çapında posta hizmetleri, kullanıcı hakları ve posta piyasası hakkında 30 Aralık 43/2010 tarihli kanun.

b. Zarar veya kayıp talepleri için yöntem ve son tarihler

Packlink, hak talebini Kullanıcı kaydı sırasında sağlanandan farklı bir e-posta hesabıyla gönderirse kullanıcıyı tanımlayamaz. Bununla birlikte, Kullanıcı, bu izni veren Yeminli Beyannamenin sağlanması kaydıyla üçüncü şahısların talebine erişim izni verebilir.

Kullanıcılar Packlink Yardım Merkezi aracılığıyla talepte bulunacak ve her zaman yazılı bir talep formu doldurmalıdır. Packlink, tüm bu prosedürleri yerine getirmesine yardımcı olabilir / tavsiyede bulunabilir.

Mal kayıpları veya gizli veya açık olmayan hasarı ile ilgili tüm iddialar, aşağıda belirtilen süreler içinde başlatılmalıdır; bu süreler Malların Varış Yerine teslimatının ertesi gününden itibaren hesaplanacaktır:

• i. Yurtiçi kara taşımacılığı: 7 gün • ii. Uluslararası kara taşımacılığı: 7 gün • iii. Yurtiçi hava taşımacılığı: 10 gün • iv. Uluslararası hava taşımacılığı: 14 gün • v. Yurtiçi deniz taşımacılığı: 24 saat • vi. Uluslararası deniz taşımacılığı: 3 gün

Mallarda kayıp veya hasar varsa, Alıcı şikayetini teslimat sırasında teslimat makbuzu, irsaliye veya taşıyıcının PDA'sına (tablet) kaydetmelidir. Alıcı, irsaliye üzerine gönderiyi “hasarlı” olarak teslim aldığını kaydetmelidir. İrsaliye, Malların herhangi bir şikayet kaydedilmeden teslim edildiğini gösteriyorsa, kişinin hasar talebi tatmin edici bir şekilde ele alınmayabilir.

Her halükarda, Kullanıcı bir talepte bulunmaya karar verirse, Packlink aksine yazılı talimat sunmadıkça, uzman değerlendirmesi için alıcı Malları ve ambalajını saklamalıdır. Mallar teslim edildikleri adreste, teslim edildikleri şekilde kontrol için hazır bulunmalıdır. Malların üzerinde oynanmış, onarılmış veya ambalaj saklanmamışsa, talep reddedilecektir.

Gecikme durumunda, yazılı şikayetler, Gönderinin Alıcıya teslimini takip eden günden itibaren yirmi bir (21) gün içinde sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen süreler dışında veya Gönderenin bu sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri daha önce yerine getirmediği takdirde hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

Tam kayıp durumunda, talep ancak Taşıma Şirketi depolarında yoğun bir arama yaptıktan ve Malları “Kayıp” olarak sınıflandırdıktan sonra işleme konmaya başlayacaktır. Taşıyıcı tarafından yapılan bu kayıp arama ve deklarasyon süreci genellikle teslimat için planlanan tarihten itibaren otuz (30) güne kadar sürer. Kullanıcı, kendisinden istenen tüm bilgileri sağlayarak bu arama işinde işbirliği yapmayı kabul eder.

Gönderi için aktif aramanın ardından pasif arama aşaması başlar. Gönderi bulunduğu takdirde, Kullanıcı bilgilendirilir ve teslimat talimatları istenir. Herhangi bir hak talebinin işleme konabilmesi için, Kullanıcı İletişim Kanallarını kullanmalı ve siparişini verirken bildirdiği e-posta hesabını kullanmalıdır.

Packlink, hak talebini aldıktan sonra, hasarı veya kaybı kanıtlayan belgeler talep edecektir: Hak talebinde bulunmak için temel belgeler.

 1. Kayıp Formu (Müşteri Hizmet Departmanı, Kullanıcıya erişim izni vereceği hak talebini aldıktan sonra).
 2. Kurye tarafından imzalanmış Taşıma Şirketi teslimatı tutanağı (istisnai durumlar hariç).
 3. Taşınan Malların ticari faturası (alış / satış) veya makbuz. Bu her zaman Gönderen ve Alıcı arasında eşleşen verileri içermelidir; Siparişi veren Malların göndereni değilse, üç taraf arasındaki ilişkiyi gösteren bir belge sunulmalıdır.
 4. Kırılma durumunda, Malların karşı tarafa geçtiğinde dış ve iç ambalaj ile içerik ve bariz hasar görüntüleri (örneğin sandıklardaki çatlaklar):
 5. Hasarlı malların bütünüyle fotoğrafı: Fotoğraf, hasarı sadece bir yakın çekim veya bir kısmı ile değil, bütünüyle göstermelidir. Hasar genel bir görüntüde fark edilmezse, ürünün görülebileceği ek bir görüntü eklemek gerekecektir. Birden fazla hasarlı öğe bulunursa, görüntü tüm öğelerin bir gruplamasını içermelidir.
 6. Taşıma şirketinin etiketi de dahil olmak üzere dış ambalajın fotoğrafı: Fotoğraf, sevkiyatın taşıma şirketi kullanılarak yapıldığını ve talebin sözleşmeli gönderiye karşılık geldiğini göstermelidir. Fotoğraf, gönderim etiketinin görünebileceği bir mesafeden çekilmelidir.
 7. İç ambalajı ile malların fotoğrafı: Fotoğraf, kullanılan iç ambalajı göstermelidir. Ambalajın içindeki hasar gören Malların görüntüsü alıcıya ulaştığı şekliyle olmalıdır.
 8. Varsa, hasar onarım bütçesi.
 9. Hasar durumunda Alıcının notuyla birlikte irsaliye.

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse talep tamamlanmayacak ve bu nedenle işlenmeyecektir.

Taleplerle ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: • Paypal, Catawiki, eBay ve diğer ödeme platformları gibi platformlar aracılığıyla ödeme veya tahsilat teyitlerinin yanı sıra ürünün satın alındığı web sitesi yayınları hiçbir zaman Fatura veya Malların değerinin kanıtı olarak kabul edilmeyecektir. • Hasarlı bir malın tamir edilememesi durumunda, Kullanıcı uzman bir teknisyen tarafından hazırlanmış bir belge göndererek bunu ispat etmelidir. • Talepte bulunan bir kullanıcı, sigorta şirketleri ve farklı hakem heyetleri karşısında birebir sorumluluk alır, sahte belgeler sunma ya da sahtekarlık girişimleri tüm yasal ve idari amaçlar doğrultusunda yalnız Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

Packlink'in, Kullanıcı ile iletişim kurmadan ve yazılı bir yanıt vermeden önce hak talebinin ayrıntılarını incelemesinin 7 gün sürebileceğini unutmayın.

Talep işleme konulduğunda belgelerin sunulma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Kayıp mallar: Malların teslim alınmasından itibaren 1 sene. Kayıp içerik: Malların teslim tarihinden itibaren iki ay içinde resimler gönderilmelidir. Diğer belgeler: Teslim tarihinden itibaren 1 sene içinde. Hasarlar: Malların teslim tarihinden itibaren iki ay içinde resimler gönderilmelidir. Diğer belgeler: Teslim tarihinden itibaren 1 sene içinde.

Kayıp veya hasar tazminatı kararı için süre 90 gündür. Bu süre dosyanın tamamlanıp Sigortacıya gönderilmesi ile başlayacaktır.

Mallar ve nakliye masrafları için tazminat teklif eden bir ödeme mektubu düzenlenecek ve kullanıcıdan banka bilgileri istenecektir. Malların Tazminatı, 37/1992 sayılı KDV Kanunu, Md. 78.31 uyarınca KDV’ye tabi değildir. Ödeme banka havalesi ile yapılacaktır . Ödeme banka havalesi ile yapılacaktır. Gönderi ücretleri KDV dahil olmak üzere ödenecektir. Ödeme, hizmetin sözleşmesinde kullanılan araçlarla yapılacaktır.

Kullanıcı kayıplarını telafi ettikten sonra malların bulunması halinde, tazminatı Auctane, S.L.U.'ye bildirdiği hesabı kullanarak iade etmekle yükümlüdür.

Kullanıcının Taşıma Şirketine verildikten sonra siparişi iptal etmesi, durdurulmasını ya da geri gönderilmesini talep etmesi halinde ulaştırmanın başlamasından sonra Malların çıkış noktasına dönüşü garanti edilemeyeceğinden Malların teslimatına dair tazminat talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak Kullanıcı istediği takdirde Packlink teslimatı iptal etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

c. Kapsam

Sigorta kapsamı, yalnızca irsaliyede belirtilen kayıp veya bariz hasar durumunda ve bariz olmayan hasarlarda da bilirkişi değerlendirmesi sonucunda malların taşınması sırasında ortaya çıktığının belirlenmesi şartıyla geçerlidir.

i. Kapsam: Malların Sigortası (Kayıp/Hasar)

İçerikleri Madde 7’de belirtilen, taşımaları Kullanıcının onayı ve bilgisi dahilinde kendi sorumluluğunda ve riskiyle yapılan Yasaklı ve/veya Kısıtlanmış ürünler hariç tüm hizmetler 13.a Packlink’in Azami sorumluluk maddesinde belirtilen kapsama dahildir. Her vakada, bir tazminat talebinde bulunabilmesi için Kullanıcının 13.b maddesindeki Yönteme ve kayıp ya da hasar talepleri için sürelere uyması şarttır. Eğer Kullanıcı Malların toplam değerinde 2.500 Avroya kadar ilave korunma (sigortalı risk) istiyorsa bunu sözleşme sürecinde belirtmelidir.

Bir kullanıcı ilave korunma aldığı takdirde bu, Gönderinin içeriğindeki paketlerin sayısından bağımsız olarak sözleşilen Gönderiye yansıtılır. Kayıp halinde bahis konusu malların belgelenen değerine uygun olarak tazminat azami talep miktarında olacaktır.

Bir tazminat talebi halinde sigortalanan miktarı belirtmek Malların faturalarını sunarak delillendirmek kaydıyla Kullanıcının sorumluluğundadır. 8 Ekim 1980 tarihli 50 sayılı kanun ve yürürlükteki yönetmelikleri gereği, eğer talep eden malların gerçek değerini gösteren sigorta almamışsa sigorta şirketi primin yetersiz olduğunu bildirebilir.

Örnek: Kayıp Mallar Sigortalanan Miktar: 250 Avro Kayıp Miktar: 341,14 Avro Malların esas miktarı: 341,14 Avro Sigortalanan Değere uygulanacak yüzde: %73,28 Ödenecek miktar: 183,21 avro

Hasarlı Mallar Sigortalanan Miktar: 300 Avro Kayıp Miktar: 250 Avro Malların Esas Değeri: 600 Avro Ödenecek miktar: 125 Avro (Sigortalanan Miktar x Hasar Miktarları/Malların Esas Değeri)

Paragraf 13 c.ii’de belirtildiği şekilde ilave ikinci el sigorta satın alınmamışsa ek sigorta teminatı kullanılmış Malların hasarları ve/veya kayıplarını kapsamaz. Bu mallar fatura tarihleri 60 günden daha eski olan mallardır.

Müşterinin birden çok paketli gönderilerin teminatını satın alması halinde, Sigortacının parça başına ortalama değeri hesaplayacağı unutulmamalıdır. Böylece 2 paketten oluşan bir gönderiye 1000.00 avro değerinde sigorta yapılmışsa müşteri maksimum parça başı tazminatı 500 Avro olarak algılar.

Sigorta tüm satın alınan hizmetler için ancak taşınan mallar Yasaklı veya Kısıtlı Eşyalar Listesinde yer almıyorsa veya [eksik ambalajlama] sebebiyle hasara uğramadıysa yürürlüğe girer. Bu tür bir hasar halinde Kullanıcı hizmeti satın aldığı sırada malların herhangi bir sigorta kapsamında olmadan taşınacağını kabul eder. Tüm bariz hasar vakalarında sigorta teminatı bunun teslimat notunda/PDA belirtilmesini şart koşar. Alıcı hasarı teslim aldığı sırada belirtmezse Kullanıcı kuryeyi ve Packlink’i her türlü yükümlülükten muaf tutar. Belli olmayan hasar halinde müşterinin teslimatı takip eden 7 gün içerisinde hak talebinde bulunması gerekir.

Sigorta ancak Kullanıcının o ana kadarki bütün hizmet ve ek masraf ödemelerini yapmış olması halinde uygulanır. Talep sırasında ücretler ödenmemişse Packlink yalnızca mevcut yasalarca belirlenen sınırlamalara göre sorumlu tutulacaktır.

ii. Ek İkinci El Sigorta Teminatı

İkinci el Mallar – yani fatura tarihi 60 günden eski olan Mallar – gönderen Kullanıcılar 500 Avroya kadar sigorta teminatı alabilirler; bunun için hizmet satın alma süreci sırasında “İkinci El” opsiyonunu seçeceklerdir. Sigortacı her koşulda tazminat işlemini gerçekleştirmek için Yeminli bir Değer Beyanı ve Değer Kanıtı talep edecektir.

iii. Sigorta kapsamında olmayan eşyalar

Aşağıdaki eşyalar, taşınmaları kesinlikle yasaklanmış olmasa bile hiçbir sigorta kapsamına alınmazlar; bunlara taşımacılıkla ilgili yurt içi ve uluslararası yasalarla belirlenen sigortalar da dahil olmakla birlikte bu eşyalar gönderi fiyatına dahil edilen ücretsiz sigorta teminatıyla da korunamayacağı gibi Ek sigorta teminatı yoluyla da sigorta kapsamına alınamazlar. [Sigorta kapsamına alınmayan eşyalar listesi](https://support.packlink.com/hc/tr/articles/208328585# restricted).

iv. Kullanılan ambalaj

Ambalajın Malların taşınması için uygun olduğunu teminata almaktan Kullanıcı sorumludur. Ambalajlama Kılavuzuna uymayan Mallar ile ilgili yapılan hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

14. SİPARİŞ İPTALİ

Tüm iptal talepleri İptal Politikamıza uygun olarak ele alınacaktır. Sipariş Verenin hizmet bedelini ödedikten sonra siparişini iptal etmeye karar vermesi durumunda Packlink ile iletişime geçmesi ve bunu hizmeti satın alırken kullandığı e-posta adresini kullanarak yazılı şekilde bildirmesi gerekmektedir.

Kullanıcının Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “Reddedilen Taraflar” listesinde (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm) yer alması halinde Packlink haber verme yükümlüğü olmaksızın, kullanıcının altığı hizmeti istediği zaman iptal edebilir. Her koşulda Müşteri Hizmetleri Departmanı, Kullanıcıyı siparişin iptal edildiğinden haberdar edecektir.

Gönderi iptali talebinin Taşıma Şirketinin Malları teslim almak üzere yola çıkmadan önce yapılması halinde Kullanıcı Packlink’e herhangi bir ceza veya tazminat ödemek durumunda olmayacak ve satın alınan taşıma hizmetinin ücreti ise iptal makbuzunun tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde geri ödenecektir. Gönderi iptali talebinin Taşıma Şirketinin Malları teslim alma noktasından teslim aldıktan sonra, fakat Malların Varış Noktasına teslimatından önce yapılması halinde Packlink Gönderinin durdurulup geri iade edilmesini hiçbir durumda garanti etmez ve Kayıtlı Kullanıcıya satın aldığı taşıma hizmetinin ücretini geri alma hakkı doğmayacağı gibi Packlink’e de Malların Teslim Alma Yerine ya da Kayıtlı Kullanıcının belirttiği adrese geri gönderilmesinden doğacak masrafları peşinen ödemek zorunda olacaktır.

Kullanıcı Gönderiyi hiçbir zaman Malların Varış Noktasına teslimatından sonra iptal edemez.

Siparişin iki kez verilmesinden dolayı talep edilen iptaller her zaman ücretsizdir. İki kez verilen siparişlere birinci siparişin ücretinin ödenmiş olduğu, iptali talep edilen ikincisinin de aynı çıkış noktasıyla aynı varış noktası bilgilerine sahip olan siparişler dahildir.

15. MESULİYETTEN BERAAT

Şu sebeplerden dolayı hizmette gecikmeler yaşanabilir:

• Savaş, iş savaş, işgal, yabancı bir düşmanın eylemleri, savaş halleri (ilan edilmiş veya edilmemiş olabilir), isyan, devrim, ihtilal veya iktidarın gasp edilmesi, yağma ve talan. • İyonlaştırıcı radyasyon veya radyoaktiviteye bağlı kirlilik; radyoaktif, zehirli, patlayıcı, tehlikeli veya diğer özellikte patlayıcı nükleer bileşen; ve/veya uçakların ve ses hızında ya da ses üstü hızlarda hareket eden diğer hava araçlarının sebep olduğu basınç dalgaları. • Grevler, gösteriler, Bölgesel veya Ulusal kutlamalar, teslim alma, taşıma veya teslimat bölgesinde yapılan etkinlikler. • Doğal afetler veya Malların taşınmasında kullanılan araçların normal hareket etmesine engel olacak kötü hava koşulları. • Malların ambalajının olmaması, eksik veya uygunsuz olması. • Teslimatı veya teslim almayı engelleyecek eksik bilgiler. • Ülke içi ve ülke dışındaki Uzak Bölgelere ve bu bölgelerden yapılan gönderiler. • Gönderilen malların ağırlığının veya boyutlarının olduğundan düşük şekilde belirtildiği gönderiler. Bu durumlardan biri sebebiyle hizmette yaşanan gecikmeler yapılan hak taleplerini iptal edecek ve herhangi bir tazminat veya geri ödeme hakkı doğurmayacaktır.

16. HİZMETLERE ERİŞİMİN KISITLANMASI

Şu koşullar oluştuğu takdirde Packlink istediği zaman ve peşinen haber vermeksizin Kullanıcının Packlink’e erişimini kısıtlayabilir ve/veya Kullanıcıya yanıt vermeyi reddedebilir: • Kullanıcı Avrupa Komisyonunun (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm) yayımladığı Engeli Taraflar listesinde yer alıyorsa. • Packlink’in erişim sağlamasını kısıtlayan düzenleyici veya hukuksal bir değişiklik bulunduğunda; • Erişime engel olan ve Packlink’in denetiminin dışında bir olay meydana geldiğinde (örneğin teknik zorluklar, kapasite sorunları veya iletişim sorunları olabileceği gibi bunlarla sınırlı değildir); • Kullanıcı Packlink’e karşı hakaret içerikli davranışlarda bulunuyorsa veya eylemleri burada belirtilen Genel Koşulları çiğniyorsa; • Kullanıcı web sitesinin Kullanım Koşullarında ve/veya burada yer alan Özel Koşullarda belirtilen kuralların herhangi birini çiğniyorsa.

17. TAMAMLAYICI HUKUKİ DÜZENLEME

Bu Genel Koşullar kapsamında yer almayan her türlü konuda Packlink tarafından sunulan taşıma hizmetlerinin idaresinde ele alınan ulusal ve uluslararası yasaların hükümleri geçerli olacaktır.

18. İLGİLİ MEVZUAT VE YARGI

Bu sözleşme, sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği ve uygulanması konularında sözleşme hükümlerini uygulayacak olan İspanya kanunlarının yönetimine tabidir. Taraflar Madrid Mahkemeleri ve Divanlarına başvuruda bulunurlar. Bir önceki koşula istisna olarak, taraflar miktarı 15,000 avroyu aşmayan ve kara taşımacılık hizmetleriyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için İspanya yasalarıyla uyumlu olacak şekilde konuya hakim Taşımacılık Tahkim Kurullarına başvuruda bulunurlar

19. MADDELERİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

Bu Genel Koşullardaki herhangi bir maddenin yasalar altında uygulanamayacağına karar verilmesi halinde bu Genel Koşulların diğer başka herhangi bir kısmı veya maddesinin uygulanabilme durumu bundan etkilenmeyecektir.

Aynı şekilde Kullanıcılar, Avrupa Komisyonu'nun bu bağlantıdan erişilebilen çevrimiçi anlaşmazlık çözüm platformuna her zaman erişim olanağına sahip olacaklardır.